Project 88
Project 88 là một Dự án tình nguyện chia sẻ nền tảng phát âm chuẩn tiếng Anh miễn phí được tạo nên bởi một nhóm các bạn trẻ nhiệt huyết nhằm tạo ra một môi trường chia sẻ tiếng Anh và đi sâu vào tiếng Anh trải nghiệm, giúp các bạn xoá bỏ được rào cản củ
Liên hệ với tôi


Project 88 chưa like bài viết nào