Trung tâm hợp...
VICC là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trên 2 lĩnh vực trọng tâm là phát triển lãnh đạo trẻ và phát triển văn hóa đọc. Các chương trình/ dự án đang triển khai của VICC gồm có: ABG/ABG Open, IATSS Forum, Cùng đọc sách (Let’s Read), Trạm đọc (Read S
Liên hệ với tôi