bus
Nếu muốn nói "Tôi yêu em" phải nói "Tôi" trước đã -Ayn Rand -
Liên hệ với tôi