CSDS VN
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2009. CSDS tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, chống biến đổi khí hậu, chăm sóc trẻ em và tăng quyền phụ nữ
Liên hệ với tôi


CSDS VN chưa like bài viết nào