Pé Nhiên
Bình thường trên mức tầm thường !!!
Liên hệ với tôi