SLIDE FACTORY...
SLIDE FACTORY là thương hiệu trực thuộc INV Presentations, dành riêng cho lĩnh vực đào tạo tư duy thiết kế và kỹ năng thiết kế thuyết trình bằng công cụ Powerpoint, mang tính đại chúng và phổ cập
Liên hệ với tôi


SLIDE FACTORY chưa like bài viết nào