Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thy Nguyễn

  7 tháng trước

  Khóa học Tamed đã được thực hiện bởi các Nhân viên của kênh này. Nếu bạn muốn giúp hỗ trợ kênh và giúp tôi tiếp tục tạo nội dung như này hãy nhấn vào đây: https://www.patreon.com/ImprovementPill

  Trong bài học này, chúng tôi sẽ giới thiệu 3 trong số những thói quen mạnh mẽ nhất bạn có thể thêm vào cuộc sống của mình. Sau đó, bạn sẽ ngồi xuống và suy nghĩ về thói quen mà bạn sẽ tập trung cho phần còn lại của khóa học này (một thói quen tốt mà bạn sẽ làm việc hàng ngày cho đến khi nó đạt đến ngưỡng tự động)

  Đây là bài học số 4 của Khóa học Tamed Để xem (các) bài học trước, nhấp vào đây ngay:

  https://www.youtube.com/watch?v=b2njo...         

  Xem Video của tôi về Lợi ích của Đọc: https://www.youtube.com/watch?v=xqMoz..

  Xem Video của tôi Về Thiền: https://www.youtube.com/watch?v=gvJLm...  

  Nếu bạn quan tâm đến việc huấn luyện: Gửi email cho tôi tại [email protected] 

   

  ------------------------------------------------------------------

   

  The Tamed Course was made possible by the Patrons of this channel. If you want to help support the channel, and help me continue to make content like this check out: https://www.patreon.com/ImprovementPill

  In this lesson, we're going to cover 3 of the most powerful habits you can add to your life. Then you're going to sit down and think about which habit you're going to focus on for the rest of this course (a good habit that you're going to work on everyday until it hits that line of automaticity)

  This is Lesson #4 of the Tamed Course To watch the previous lesson(s) click right here: https://www.youtube.com/watch?v=b2njo...

  Check Out My Videos On The Benefits Of Reading: https://www.youtube.com/watch?v=xqMoz...

  Check Out My Videos On Meditation: https://www.youtube.com/watch?v=gvJLm...

  If You Are Interested In Coaching: Email Me At [email protected] 

  Khóa học Tamed đã được thực hiện bởi các Nhân viên của kênh này. Nếu bạn muốn giúp hỗ trợ kênh và giúp tôi tiếp tục tạo nội dung như này hãy nhấn vào đây: https://www.patreon.com/ImprovementPill

  Trong bài học này, chúng tôi sẽ giới thiệu 3 trong số những thói quen mạnh mẽ nhất bạn có thể thêm vào cuộc sống của mình. Sau đó, bạn sẽ ngồi xuống và suy nghĩ về thói quen mà bạn sẽ tập trung cho phần còn lại của khóa học này (một thói quen tốt mà bạn sẽ làm việc hàng ngày cho đến khi nó đạt đến ngưỡng tự động)

  Đây là bài học số 4 của Khóa học Tamed Để xem (các) bài học trước, nhấp vào đây ngay:

  https://www.youtube.com/watch?v=b2njo...         

  Xem Video của tôi về Lợi ích của Đọc: https://www.youtube.com/watch?v=xqMoz..

  Xem Video của tôi Về Thiền: https://www.youtube.com/watch?v=gvJLm...  

  Nếu bạn quan tâm đến việc huấn luyện: Gửi email cho tôi tại [email protected] 

   

  ------------------------------------------------------------------

   

  The Tamed Course was made possible by the Patrons of this channel. If you want to help support the channel, and help me continue to make content like this check out: https://www.patreon.com/ImprovementPill

  In this lesson, we're going to cover 3 of the most powerful habits you can add to your life. Then you're going to sit down and think about which habit you're going to focus on for the rest of this course (a good habit that you're going to work on everyday until it hits that line of automaticity)

  This is Lesson #4 of the Tamed Course To watch the previous lesson(s) click right here: https://www.youtube.com/watch?v=b2njo...

  Check Out My Videos On The Benefits Of Reading: https://www.youtube.com/watch?v=xqMoz...

  Check Out My Videos On Meditation: https://www.youtube.com/watch?v=gvJLm...

  If You Are Interested In Coaching: Email Me At [email protected] 

  1,372 người xem


  Bình luận (0)