Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Minh Hà Nguyễn

  4 tháng trước

  Ở trong bài nói sâu sắc này, nhà dân tộc học và nhà lãnh đạo, chuyên gia Simon Sinek hé lộ những động lực giấu kín mà truyền cảm hứng về sự lãnh đạo và niềm tin.
  Ở lĩnh vực sinh học, lãnh đạo có lựa chọn đầu tiên đồ ăn và chiến lợi phẩm khác, nhưng đều có giá của nó.
  Khi có hiểm nguy, nhóm kỳ vọng lãnh đạo làm giảm đi những đe dọa kể cả với giá là mạng sống của họ. 
  Hiểu được sự kỳ vọng này là điểm khác biệt giữa một người chỉ là một "nhà chức trách" với một người "lãnh đạo" thực sự.
  Để có nhiều hơn những bài nói theo kiểu hoạt hình, hãy theo dõi.
  Bài nói đầy đủ có thể được tìm thấy ở: https://www.youtube.com/watch?v=ReRcH...
   
  In this in-depth talk, ethnographer and leadership expert Simon Sinek reveals the hidden dynamics that inspire leadership and trust. In biological terms, leaders get the first pick of food and other spoils, but at a cost. When danger is present, the group expects the leader to mitigate all threats even at the expense of their personal well-being. Understanding this deep-seated expectation is the key difference between someone who is just an "authority" versus a true "leader." For more animated talks please subscribe. Animation by https://www.kramgallery.com/ Full presentation can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=ReRcH...
  Ở trong bài nói sâu sắc này, nhà dân tộc học và nhà lãnh đạo, chuyên gia Simon Sinek hé lộ những động lực giấu kín mà truyền cảm hứng về sự lãnh đạo và niềm tin.
  Ở lĩnh vực sinh học, lãnh đạo có lựa chọn đầu tiên đồ ăn và chiến lợi phẩm khác, nhưng đều có giá của nó.
  Khi có hiểm nguy, nhóm kỳ vọng lãnh đạo làm giảm đi những đe dọa kể cả với giá là mạng sống của họ. 
  Hiểu được sự kỳ vọng này là điểm khác biệt giữa một người chỉ là một "nhà chức trách" với một người "lãnh đạo" thực sự.
  Để có nhiều hơn những bài nói theo kiểu hoạt hình, hãy theo dõi.
  Bài nói đầy đủ có thể được tìm thấy ở: https://www.youtube.com/watch?v=ReRcH...
   
  In this in-depth talk, ethnographer and leadership expert Simon Sinek reveals the hidden dynamics that inspire leadership and trust. In biological terms, leaders get the first pick of food and other spoils, but at a cost. When danger is present, the group expects the leader to mitigate all threats even at the expense of their personal well-being. Understanding this deep-seated expectation is the key difference between someone who is just an "authority" versus a true "leader." For more animated talks please subscribe. Animation by https://www.kramgallery.com/ Full presentation can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=ReRcH...

  352 người xem


  Bình luận (0)