Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Phuong Ha Tran

  4 tháng trước

  Sẽ thế nào nếu cả thế giới đều như nước Mỹ?
   
  Tìm hiểu thêm về bạn tại http://23andMe.com/asap
   
  Video được tạo bởi: Mitchell Moffit và Gregory Brown
  Viết bởi: Gregory Brown
  Minh họa bởi: Max Simmons
  Chỉnh sửa bởi: Sel Ghebrehiwot & Mitchell Moffit
   
  Theo dõi chúng tôi! Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit
  Snapchat: realasapscience
   
  SNAPCHAT chúng tôi 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch'
   
  Video được tạo bởi Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) và Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).
  Hãy gửi chúng tôi thư nhé! ASAPSCIENCE INC. P.O. Box 93, Toronto P Toronto, ON, M5S2S6 Further
   
  Nguồn tham khảo:
   
  -----------------------------
   
  What if the whole world was like America?
   
  Learn all about YOU at http://23andMe.com/asap
  Created by: Mitchell Moffit and Gregory Brown
  Written by: Gregory Brown
  Illustrated by: Max Simmons
  Edited by: Sel Ghebrehiwot & Mitchell Moffit
   
  FOLLOW US! Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit
  Snapchat: realasapscience
  SNAPCHAT US 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch' Created by Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).
  Send us stuff! ASAPSCIENCE INC. P.O. Box 93, Toronto P Toronto, ON, M5S2S6
  Further Reading/References:
  Sẽ thế nào nếu cả thế giới đều như nước Mỹ?
   
  Tìm hiểu thêm về bạn tại http://23andMe.com/asap
   
  Video được tạo bởi: Mitchell Moffit và Gregory Brown
  Viết bởi: Gregory Brown
  Minh họa bởi: Max Simmons
  Chỉnh sửa bởi: Sel Ghebrehiwot & Mitchell Moffit
   
  Theo dõi chúng tôi! Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit
  Snapchat: realasapscience
   
  SNAPCHAT chúng tôi 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch'
   
  Video được tạo bởi Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) và Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).
  Hãy gửi chúng tôi thư nhé! ASAPSCIENCE INC. P.O. Box 93, Toronto P Toronto, ON, M5S2S6 Further
   
  Nguồn tham khảo:
   
  -----------------------------
   
  What if the whole world was like America?
   
  Learn all about YOU at http://23andMe.com/asap
  Created by: Mitchell Moffit and Gregory Brown
  Written by: Gregory Brown
  Illustrated by: Max Simmons
  Edited by: Sel Ghebrehiwot & Mitchell Moffit
   
  FOLLOW US! Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit
  Snapchat: realasapscience
  SNAPCHAT US 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch' Created by Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).
  Send us stuff! ASAPSCIENCE INC. P.O. Box 93, Toronto P Toronto, ON, M5S2S6
  Further Reading/References:

  394 người xem


  Bình luận (0)