Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Công Nguyễn

  3 tháng trước

  Phát chán với việc lúc nào cũng mệt mỏi? Đây là một số típ hữu ích dành cho bạn!

  Theo dõi cập nhật video hàng tuần:  http://bit.ly/asapsci

  NHẬN SÁCH CỦA ASAPSCIENCE : http://asapscience.com/book/

  Tạo bởi: Mitchell Moffit and Gregory Brown

  Biên tập: Mitchell Moffit, Rachel Salt & Gregory Brown

  Minh họa: by: Max Simmons Edited by: Sel Ghebrehiwot

  HÃY THEO DÕI CHÚNG TÔI!

  Instagram và Twitter: @whalewatchmeplz và @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC và http://bit.ly/15J7ube

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

  Snapchat: realasapscience

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com 

  Vine: tìm từ khóa "AsapSCIENCE" trên vine!

  SNAPCHAT  'whalewatchmeplz' và 'pixelmitch'

  Video được tạo bởi Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) và Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

  Liên lạc chúng tôi!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

  Tài liệu đọc thêm--

  https://www.newscientist.com/article/...

  http://www.karger.com/Article/Abstrac...

  http://www.independent.co.uk/student/...

  http://www.webmd.com/sleep-disorders/...

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10...

  http://www.independent.co.uk/student/...

  https://en.wikipedia.org/wiki/General...

  ---

  Tired of being tired? Here are some helpful tips!

  Subscribe for weekly videos: http://bit.ly/asapsci

  GET THE ASAPSCIENCE BOOK: http://asapscience.com/book/

  Created by: Mitchell Moffit and Gregory Brown

  Written by: Mitchell Moffit, Rachel Salt & Gregory Brown

  Illustrated: by: Max Simmons Edited by: Sel Ghebrehiwot

  FOLLOW US! Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC and http://bit.ly/15J7ube

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

  Snapchat: realasapscience

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com 

  Vine: Search "AsapSCIENCE" on vine!

  SNAPCHAT US 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch'

  Created by Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

  Send us stuff!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

  Further Reading--

  https://www.newscientist.com/article/...

  http://www.karger.com/Article/Abstrac...

  http://www.independent.co.uk/student/...

  http://www.webmd.com/sleep-disorders/...

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10...

  http://www.independent.co.uk/student/...

  https://en.wikipedia.org/wiki/General...

  Phát chán với việc lúc nào cũng mệt mỏi? Đây là một số típ hữu ích dành cho bạn!

  Theo dõi cập nhật video hàng tuần:  http://bit.ly/asapsci

  NHẬN SÁCH CỦA ASAPSCIENCE : http://asapscience.com/book/

  Tạo bởi: Mitchell Moffit and Gregory Brown

  Biên tập: Mitchell Moffit, Rachel Salt & Gregory Brown

  Minh họa: by: Max Simmons Edited by: Sel Ghebrehiwot

  HÃY THEO DÕI CHÚNG TÔI!

  Instagram và Twitter: @whalewatchmeplz và @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC và http://bit.ly/15J7ube

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

  Snapchat: realasapscience

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com 

  Vine: tìm từ khóa "AsapSCIENCE" trên vine!

  SNAPCHAT  'whalewatchmeplz' và 'pixelmitch'

  Video được tạo bởi Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) và Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

  Liên lạc chúng tôi!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

  Tài liệu đọc thêm--

  https://www.newscientist.com/article/...

  http://www.karger.com/Article/Abstrac...

  http://www.independent.co.uk/student/...

  http://www.webmd.com/sleep-disorders/...

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10...

  http://www.independent.co.uk/student/...

  https://en.wikipedia.org/wiki/General...

  ---

  Tired of being tired? Here are some helpful tips!

  Subscribe for weekly videos: http://bit.ly/asapsci

  GET THE ASAPSCIENCE BOOK: http://asapscience.com/book/

  Created by: Mitchell Moffit and Gregory Brown

  Written by: Mitchell Moffit, Rachel Salt & Gregory Brown

  Illustrated: by: Max Simmons Edited by: Sel Ghebrehiwot

  FOLLOW US! Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC and http://bit.ly/15J7ube

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

  Snapchat: realasapscience

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com 

  Vine: Search "AsapSCIENCE" on vine!

  SNAPCHAT US 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch'

  Created by Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

  Send us stuff!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

  Further Reading--

  https://www.newscientist.com/article/...

  http://www.karger.com/Article/Abstrac...

  http://www.independent.co.uk/student/...

  http://www.webmd.com/sleep-disorders/...

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10...

  http://www.independent.co.uk/student/...

  https://en.wikipedia.org/wiki/General...

  541 người xem


  Bình luận (0)