Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Như chúng ta đã biết, đôi khi việc học một ngôn ngữ có thể là việc khá khó khăn, nhưng cũng là việc rất thú vị - và nếu chúng ta làm cho việc học trở nên thú vị, chúng ta sẽ học tốt hơn. Hãy xem video và cùng nhau rút ra năm mẹo hay để giúp việc học trở nên thú vị hơn. Sau đó, hãy kiểm tra hiểu biết của bạn thông qua câu đố của chúng tôi tại http://www.bbc.co.uk/learningenglish/... [Hình ảnh: Getty Images]

  -------------------

  We know that sometimes studying a new language can be hard work but it can be fun too – and if we can make our learning experience fun then we learn better. Watch this video to find out five top tips to help make studying more fun. Then test your understanding in our quiz here: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/... [Images: Getty Images]

  Như chúng ta đã biết, đôi khi việc học một ngôn ngữ có thể là việc khá khó khăn, nhưng cũng là việc rất thú vị - và nếu chúng ta làm cho việc học trở nên thú vị, chúng ta sẽ học tốt hơn. Hãy xem video và cùng nhau rút ra năm mẹo hay để giúp việc học trở nên thú vị hơn. Sau đó, hãy kiểm tra hiểu biết của bạn thông qua câu đố của chúng tôi tại http://www.bbc.co.uk/learningenglish/... [Hình ảnh: Getty Images]

  -------------------

  We know that sometimes studying a new language can be hard work but it can be fun too – and if we can make our learning experience fun then we learn better. Watch this video to find out five top tips to help make studying more fun. Then test your understanding in our quiz here: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/... [Images: Getty Images]

  248 người xem


  Bình luận (0)