Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Ian Ly

  3 tháng trước

  Thời gian bỏ ra để tập gym có đáng với lợi ích sức khỏe của việc giữ thân hình cân đối? Tìm hiểu về tất cả những điều trên trong tập này của Coffee Break! 

  Bài báo đã dùng: 

  http://dx.doi.org/10.1371/journal.pme... (sửa lỗi, không phải là BMJ, mà chính xác là tập san y tế PLOS Journal of Medicine, vẫn được bình duyệt)


  Thêm những chứng cứ về lợi ích của tập thể dục:
  http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1944
  http://www.bmj.com/cgi/pmidlookup?pmi...
  http://www.practiceupdate.com/content...

  Các bài nhạc đã dùng theo thứ tự: 

  Creative Commons - Love Life
  Lewis Ofman - Sucrees
  https://soundcloud.com/lewis-ofman

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Do all those hours in the gym outweigh the health benefits of being fit? Find all of this out in more in this episode of Coffee Break!

  Articles Used:
  http://dx.doi.org/10.1371/journal.pme... (correction, not the BMJ, actually the PLOS Journal of Medicine, still peer-reviewed.)
  Further evidence of the benefits of exercise:
  http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1944
  http://www.bmj.com/cgi/pmidlookup?pmi...
  http://www.practiceupdate.com/content...

  Music used in order of appearance:
  Creative Commons - Love Life
  Lewis Ofman - Sucrees
  https://soundcloud.com/lewis-ofman

  Thời gian bỏ ra để tập gym có đáng với lợi ích sức khỏe của việc giữ thân hình cân đối? Tìm hiểu về tất cả những điều trên trong tập này của Coffee Break! 

  Bài báo đã dùng: 

  http://dx.doi.org/10.1371/journal.pme... (sửa lỗi, không phải là BMJ, mà chính xác là tập san y tế PLOS Journal of Medicine, vẫn được bình duyệt)


  Thêm những chứng cứ về lợi ích của tập thể dục:
  http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1944
  http://www.bmj.com/cgi/pmidlookup?pmi...
  http://www.practiceupdate.com/content...

  Các bài nhạc đã dùng theo thứ tự: 

  Creative Commons - Love Life
  Lewis Ofman - Sucrees
  https://soundcloud.com/lewis-ofman

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Do all those hours in the gym outweigh the health benefits of being fit? Find all of this out in more in this episode of Coffee Break!

  Articles Used:
  http://dx.doi.org/10.1371/journal.pme... (correction, not the BMJ, actually the PLOS Journal of Medicine, still peer-reviewed.)
  Further evidence of the benefits of exercise:
  http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1944
  http://www.bmj.com/cgi/pmidlookup?pmi...
  http://www.practiceupdate.com/content...

  Music used in order of appearance:
  Creative Commons - Love Life
  Lewis Ofman - Sucrees
  https://soundcloud.com/lewis-ofman

  560 người xem


  Bình luận (0)