Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Tờ Rý Boss

  7 tháng trước

  Tìm hiểu về "siêu năng lực" mới không được dạy trong 90% các trường học ở Mỹ.

  Diễn viên Bill Gates, Mark Zuckerberg, will.i.am, Chris Bosh, Jack Dorsey, Tony Hsieh, Drew Houston, Gabe Newell, Ruchi Sanghvi, Elena Silenok, Vanessa Hurst và Hadi Partovi. Đạo diễn Lesley Chilcott, nhà sản xuất điều hành Hadi và Ali Partovi.

  Code.org rất có lời cảm ơn đến tất cả các diễn viên và đoàn làm phim, cũng như Microsoft, Google / YouTube, Facebook, Amazon, và Twitter để giúp chúng tôi truyền bá từ

  ---------------------------------

  Learn about a new "superpower" that isn't being taught in 90% of US schools.

  Starring Bill Gates, Mark Zuckerberg, will.i.am, Chris Bosh, Jack Dorsey, Tony Hsieh, Drew Houston, Gabe Newell, Ruchi Sanghvi, Elena Silenok, Vanessa Hurst, and Hadi Partovi. Directed by Lesley Chilcott, executive producers Hadi and Ali Partovi.

  Code.org owes special thanks to all the cast and the film crew, and also Microsoft, Google/YouTube, Facebook, Amazon, and Twitter for helping us spread the word

  Tìm hiểu về "siêu năng lực" mới không được dạy trong 90% các trường học ở Mỹ.

  Diễn viên Bill Gates, Mark Zuckerberg, will.i.am, Chris Bosh, Jack Dorsey, Tony Hsieh, Drew Houston, Gabe Newell, Ruchi Sanghvi, Elena Silenok, Vanessa Hurst và Hadi Partovi. Đạo diễn Lesley Chilcott, nhà sản xuất điều hành Hadi và Ali Partovi.

  Code.org rất có lời cảm ơn đến tất cả các diễn viên và đoàn làm phim, cũng như Microsoft, Google / YouTube, Facebook, Amazon, và Twitter để giúp chúng tôi truyền bá từ

  ---------------------------------

  Learn about a new "superpower" that isn't being taught in 90% of US schools.

  Starring Bill Gates, Mark Zuckerberg, will.i.am, Chris Bosh, Jack Dorsey, Tony Hsieh, Drew Houston, Gabe Newell, Ruchi Sanghvi, Elena Silenok, Vanessa Hurst, and Hadi Partovi. Directed by Lesley Chilcott, executive producers Hadi and Ali Partovi.

  Code.org owes special thanks to all the cast and the film crew, and also Microsoft, Google/YouTube, Facebook, Amazon, and Twitter for helping us spread the word

  651 người xem


  Bình luận (0)