Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Livly Stevens

  5 tháng trước

  Xuất bản 10 tháng 9, 2017

  4 Câu hỏi nêu ra khi tranh luận về bất bình đẳng kinh tế nếu bạn thực sự muốn đi vào mấu chốt của một vấn đề.
  Học kinh tế của Áo một cách thú vị! http://econclips.com/4-questions-ask-...
  Bản gốc phát hành bởi FEE.org https://fee.org/articles/4-questions-...
  LINKS ủng hộ các dự án của chúng tôi:  http://bit.ly/2fgJR9e
  Ghé thăm trang web của chúng tôi: http://econclips.com/
  Thích trang FB: http://bit.ly/1XoU4Q
  Đăng ký kênh Youtube của chúng tôi:  http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ clips là một blog kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là giảng dạy về kinh tế thông qua những phim hoạt hình dễ dàng để xem. Chúng tôi bàn về nhiều chủ để như kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, hệ thống tiền tệ, các thị trường tài chính, định chế tài chính, ngân hàng trung ương và vân vân.
  Với chúng tôi, bạn có thể học làm thế nào để đạt được sự giàu có và đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn. Làm sao để quản lý tài chính cá nhân tốt hơn. Làm sao để tránh một Ponzi Scheme và những gian lận tài chính khác hoặc rơi vào bẫy tín dụng.
  Nếu bạn muốn biết nền kinh tế thực sự vận hành như thế nào, bằng cách nào để hiểu và bảo vệ bản thân khỏi lạm phát hay suy thoái kinh tế - tham gia với chúng tôi tại econclips.com. Học kinh tế của Áo một cách thú vị!

  **********************************************************

  Published on Sep 10, 2017

  4 questions to ask when debating inequality if you really want to get to the heart of a problem.
  Learn Austrian Economics in a fun way! http://econclips.com/4-questions-ask-...
  Originally published of FEE.org https://fee.org/articles/4-questions-...
  LINKS SUPPORT our project: http://bit.ly/2fgJR9e
  Visit our website: http://econclips.com/
  Like our Facebook page: http://bit.ly/1XoU4QV
  Subscribe to our YouTube channel: http://bit.ly/1PrEhxG

   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips is an economic blog. Our objetive is teaching economics through easy to watch animated films. We talk about variety of subjects such as economy, finance, money, investing, monetary systems, financial markets, financial institutions, cental banks and so on. With us You can learn how to acquire wealth and make good financial decisions. How to be better at managing your personal finance. How to avoid a Ponzi Scheme and other financial frauds or fall into a credit trap. If You want to know how the economy really works, how to understand and protect yourself from inflation or economic collapse - join us on econclips.com. Learn Austrian Economics in a fun way!

  Xuất bản 10 tháng 9, 2017

  4 Câu hỏi nêu ra khi tranh luận về bất bình đẳng kinh tế nếu bạn thực sự muốn đi vào mấu chốt của một vấn đề.
  Học kinh tế của Áo một cách thú vị! http://econclips.com/4-questions-ask-...
  Bản gốc phát hành bởi FEE.org https://fee.org/articles/4-questions-...
  LINKS ủng hộ các dự án của chúng tôi:  http://bit.ly/2fgJR9e
  Ghé thăm trang web của chúng tôi: http://econclips.com/
  Thích trang FB: http://bit.ly/1XoU4Q
  Đăng ký kênh Youtube của chúng tôi:  http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ clips là một blog kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là giảng dạy về kinh tế thông qua những phim hoạt hình dễ dàng để xem. Chúng tôi bàn về nhiều chủ để như kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, hệ thống tiền tệ, các thị trường tài chính, định chế tài chính, ngân hàng trung ương và vân vân.
  Với chúng tôi, bạn có thể học làm thế nào để đạt được sự giàu có và đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn. Làm sao để quản lý tài chính cá nhân tốt hơn. Làm sao để tránh một Ponzi Scheme và những gian lận tài chính khác hoặc rơi vào bẫy tín dụng.
  Nếu bạn muốn biết nền kinh tế thực sự vận hành như thế nào, bằng cách nào để hiểu và bảo vệ bản thân khỏi lạm phát hay suy thoái kinh tế - tham gia với chúng tôi tại econclips.com. Học kinh tế của Áo một cách thú vị!

  **********************************************************

  Published on Sep 10, 2017

  4 questions to ask when debating inequality if you really want to get to the heart of a problem.
  Learn Austrian Economics in a fun way! http://econclips.com/4-questions-ask-...
  Originally published of FEE.org https://fee.org/articles/4-questions-...
  LINKS SUPPORT our project: http://bit.ly/2fgJR9e
  Visit our website: http://econclips.com/
  Like our Facebook page: http://bit.ly/1XoU4QV
  Subscribe to our YouTube channel: http://bit.ly/1PrEhxG

   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips is an economic blog. Our objetive is teaching economics through easy to watch animated films. We talk about variety of subjects such as economy, finance, money, investing, monetary systems, financial markets, financial institutions, cental banks and so on. With us You can learn how to acquire wealth and make good financial decisions. How to be better at managing your personal finance. How to avoid a Ponzi Scheme and other financial frauds or fall into a credit trap. If You want to know how the economy really works, how to understand and protect yourself from inflation or economic collapse - join us on econclips.com. Learn Austrian Economics in a fun way!

  394 người xem


  Bình luận (0)