Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Esme To

  4 tháng trước

  Lạm phát và giảm phát - Định nghĩa và hệ quả của việc mở rộng hoặc thu hẹp tiền tệ. Học về kinh tế nước Áo một cách vui vẻ!

  EconvClips là một blog về kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là giảng dạy kinh tế dễ dàng thông qua việc xem hoạt họa.Chúng tôi nói về nhiều chủ đề như kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, hệ thống tiền tệ, thị trường tài chính, tổ chức tài chính, ngân hàng trung ương....Với chúng tôi bạn có thể tìm hiểu được làm thế nào để có được sự giàu có và đưa ra nhưng quyết định tái chính đúng đắn nhất. Làm sao để quản lý tốt hơn tài chính cá nhân của bạn. Làm sao để tránh dược Ponzi Scheme và những gian lận tài chính khác hoặc rơi vào bẫy tín dụng. Nếu bạn muốn biết nền kinh tế thật sự hoạt động như thế nào, làm thế nào để hiểu và bảo vệ bản thân khỏi lạm phát hoặc sụp đổ kinh tế- hãy tham gia cùng với chúng tôi trên Econclips. Học về nền kinh tế nước Áo một cách vui vẻ!

  ----------------------------------------------------------------

  Inflation and deflation- definition and consequences of monetary expansion of contraction. Learn Austrian Economics in a fun way!

  Econ Clips is an economic blog. Our objective is teaching economics through easy to watch animated films. We talk about variety of subjects such an economy, finance, money, investing, monetary systems, financial market, financial institutions, central banks and so on. With us you can learn how to acquire wealth and make good financial decisions. How to be better at managing your personal finance. How to avoid a Ponzi Scheme and other financial frauds or fall into a credit trap. If you want to know how the economy really works, how to understand and protect yourself from inflation or economic collapse - join us on Econclips.com. Learn Austrian Economics in a fun way!

   

  Lạm phát và giảm phát - Định nghĩa và hệ quả của việc mở rộng hoặc thu hẹp tiền tệ. Học về kinh tế nước Áo một cách vui vẻ!

  EconvClips là một blog về kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là giảng dạy kinh tế dễ dàng thông qua việc xem hoạt họa.Chúng tôi nói về nhiều chủ đề như kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, hệ thống tiền tệ, thị trường tài chính, tổ chức tài chính, ngân hàng trung ương....Với chúng tôi bạn có thể tìm hiểu được làm thế nào để có được sự giàu có và đưa ra nhưng quyết định tái chính đúng đắn nhất. Làm sao để quản lý tốt hơn tài chính cá nhân của bạn. Làm sao để tránh dược Ponzi Scheme và những gian lận tài chính khác hoặc rơi vào bẫy tín dụng. Nếu bạn muốn biết nền kinh tế thật sự hoạt động như thế nào, làm thế nào để hiểu và bảo vệ bản thân khỏi lạm phát hoặc sụp đổ kinh tế- hãy tham gia cùng với chúng tôi trên Econclips. Học về nền kinh tế nước Áo một cách vui vẻ!

  ----------------------------------------------------------------

  Inflation and deflation- definition and consequences of monetary expansion of contraction. Learn Austrian Economics in a fun way!

  Econ Clips is an economic blog. Our objective is teaching economics through easy to watch animated films. We talk about variety of subjects such an economy, finance, money, investing, monetary systems, financial market, financial institutions, central banks and so on. With us you can learn how to acquire wealth and make good financial decisions. How to be better at managing your personal finance. How to avoid a Ponzi Scheme and other financial frauds or fall into a credit trap. If you want to know how the economy really works, how to understand and protect yourself from inflation or economic collapse - join us on Econclips.com. Learn Austrian Economics in a fun way!

   

  572 người xem


  Bình luận (0)