Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Tờ Rý Boss

  7 tháng trước

  Hố đen. Hãy nói về chúng nào!

  Hỗ trợ chúng tôi trên Patreon để chúng tôi có thể làm nhiều thứ hơn: https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

  Nhận âm nhạc của video ở đây:

  https: //soundcloud.com/epicmountain/b ...

  https: //epicmountainmusic.bandcamp.co ...

  http://epic-mountain.com

   

  Wakelet: https://wakelet.com/wake/42ji9UMJzN?v=st

  Hoặc theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc Reddit:

  http://kurzgesagt.org
  https://www.reddit.com/r/kurzgesagt
  https://www.facebook.com/Kurzgesagt
  https://twitter.com/Kurz_Gesagt

   

  -----------------------------------------------------

  Black holes. Lets talk about them.

  Support us on Patreon so we can make more stuff: https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

  Get the music of the video here:

  https: //soundcloud.com/epicmountain/b ...

  https: //epicmountainmusic.bandcamp.co ...

  http://epic-mountain.com

   

  Wakelet: https://wakelet.com/wake/42ji9UMJzN?v=st

  Or follow us on social media or reddit:

  http://kurzgesagt.org
  https://www.reddit.com/r/kurzgesagt
  https://www.facebook.com/Kurzgesagt
  https://twitter.com/Kurz_Gesagt

  Hố đen. Hãy nói về chúng nào!

  Hỗ trợ chúng tôi trên Patreon để chúng tôi có thể làm nhiều thứ hơn: https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

  Nhận âm nhạc của video ở đây:

  https: //soundcloud.com/epicmountain/b ...

  https: //epicmountainmusic.bandcamp.co ...

  http://epic-mountain.com

   

  Wakelet: https://wakelet.com/wake/42ji9UMJzN?v=st

  Hoặc theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc Reddit:

  http://kurzgesagt.org
  https://www.reddit.com/r/kurzgesagt
  https://www.facebook.com/Kurzgesagt
  https://twitter.com/Kurz_Gesagt

   

  -----------------------------------------------------

  Black holes. Lets talk about them.

  Support us on Patreon so we can make more stuff: https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

  Get the music of the video here:

  https: //soundcloud.com/epicmountain/b ...

  https: //epicmountainmusic.bandcamp.co ...

  http://epic-mountain.com

   

  Wakelet: https://wakelet.com/wake/42ji9UMJzN?v=st

  Or follow us on social media or reddit:

  http://kurzgesagt.org
  https://www.reddit.com/r/kurzgesagt
  https://www.facebook.com/Kurzgesagt
  https://twitter.com/Kurz_Gesagt

  162 người xem


  Bình luận (0)