Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Phong Nguyễn

  8 tháng trước

  Sam Altman, Chủ tịch tổ chức Y Combinator, và Dustin Moskovitz, Người đồng sáng lập Facebook, Asana, và Good Ventures, khởi động chương trình Làm thế nào để bắt đầu một khóa học Startup. Sam bao gồm 2 trong số 4 lĩnh vực chính: Ý tưởng, Sản phẩm, Đội và Thực hiện; và Dustin bàn về lý do tại sao để bắt đầu một Startup. Xem các trang trình bày và bài đọc tại startupclass.samaltman.com/courses/lec01/

  Thảo luận bài giảng này: https: //startupclass.co/courses/how-t ...

  -------------------

  Sam Altman, President of Y Combinator, and Dustin Moskovitz, Cofounder of Facebook, Asana, and Good Ventures, kick off the How to Start a Startup Course. Sam covers the first 2 of the 4 Key Areas: Ideas, Products, Teams and Execution; and Dustin discusses Why to Start a Startup. See the slides and readings at startupclass.samaltman.com/courses/lec01/

  Discuss this lecture: https://startupclass.co/courses/how-t...

  Sam Altman, Chủ tịch tổ chức Y Combinator, và Dustin Moskovitz, Người đồng sáng lập Facebook, Asana, và Good Ventures, khởi động chương trình Làm thế nào để bắt đầu một khóa học Startup. Sam bao gồm 2 trong số 4 lĩnh vực chính: Ý tưởng, Sản phẩm, Đội và Thực hiện; và Dustin bàn về lý do tại sao để bắt đầu một Startup. Xem các trang trình bày và bài đọc tại startupclass.samaltman.com/courses/lec01/

  Thảo luận bài giảng này: https: //startupclass.co/courses/how-t ...

  -------------------

  Sam Altman, President of Y Combinator, and Dustin Moskovitz, Cofounder of Facebook, Asana, and Good Ventures, kick off the How to Start a Startup Course. Sam covers the first 2 of the 4 Key Areas: Ideas, Products, Teams and Execution; and Dustin discusses Why to Start a Startup. See the slides and readings at startupclass.samaltman.com/courses/lec01/

  Discuss this lecture: https://startupclass.co/courses/how-t...

  965 người xem


  Bình luận (0)