Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Phượng Thái

  3 tháng trước

  Video này có thể sẽ không làm mọi người vui vẻ. Có thể vì những lí do trái ngược nhau. Một vài người muốn ít hội nhập về chính trị và kinh tế, số khác lại muốn làm điều đó nhiều hơn. Một số thì muốn dừng việc nhập cư, trong khi đó số khác muốn hội nhập tốt hơn để thay thế.  Một số muốn một quân đội Châu Âu, số còn lại muốn giải tán Nato. Và hầu hết sẽ có một tập hợp các ý kiến ​​khác nhau về tất cả những điều đó. Cũng giống như vậy cho nhóm của chúng tôi, chúng tôi không cùng chia sẻ chung một tầm nhìn đối với châu Âu và thế giới.

  Chúng tôi đã cố gắng hết sức để trình bày các khía cạnh khác nhau và quan điểm, trong khi công bằng và trung lập nhất có thể. Nhưng rõ ràng chúng ta không thể đi sâu vào chi tiết trong một đoạn video chỉ dài 7 phút. Chúng tôi cũng đánh dấu rõ ràng nơi chúng tôi đang đưa ra ý kiến ​​của chúng tôi. Các nguồn chúng tôi sử dụng nằm trong mô tả video.

  Năm ngoái đã dạy chúng ta rằng chúng ta phải cố gắng hết sức để đưa mọi người trở lại cuộc đàm phán một lần nữa và ngừng la hét với nhau. Tất cả chúng ta có thể đã làm tốt công việc này trong quá khứ, Kurzgesagt cũng vậy. Mọi người đến từ một nơi khác nhau và có ý tưởng khác nhau về nơi mà thế giới nên đến và làm thế nào để giải quyết vấn đề của chúng tôi. Và miễn là chúng ta cố gắng dựa trên ý kiến ​​của chúng ta về sự thật thì điều đó hoàn toàn tốt đẹp. Cuối cùng tất cả chúng ta đều phải chia sẻ hành tinh này với nhau.

  ____

  Nguồn

  SOURCES: population EU: http://bit.ly/2mMm4Cy

  GDP EU: http://bit.ly/2ouh1mL

  largest Market EU: http://bit.ly/1FhL3jv

  creation of the European Union: http://bit.ly/2cnX6Dg

  Franco-German Rivalry: http://bit.ly/2nw7uxC

  easy travel: http://bit.ly/2neE9oT

  cheap telecommunications: http://bit.ly/1MfZsRZ http://bit.ly/2nUsOKj

  EU vs. Apple: http://bit.ly/2bOwMln http://reut.rs/2cafPTv

  EU vs. Microsoft: http://bit.ly/2nwfYVr http://econ.st/2oTo0d1

  EU vs. Facebook: http://bit.ly/1FUc1iu http://bit.ly/2olVXA2

  Number of scientists and research output: http://bit.ly/2nqHkek http://bit.ly/2neJEnD http://go.nature.com/1d1HQWc http://bit.ly/2mMfcFc

  Election turnouts: http://bit.ly/1OK06oG http://bit.ly/2oXzQTi

  Transparency: http://bit.ly/2ouxsPR http://bit.ly/2o1SicC 

  Civil Society Europe: http://bit.ly/2oTW4pA

  refugee crisis: http://bit.ly/2bOZCn4 http://bit.ly/1Nkj485

  Oxford Refugee Studies Centre: http://bit.ly/2nA1INa

  Why Muslims fail to integrate in christian heritage societies: http://amzn.to/2o96mhB

  The Failure of Multiculturalism: http://fam.ag/1R3ibj1

  France and its Muslims: http://fam.ag/1jBLUCm

  Immigration and the Challenges of Integration http://bit.ly/1RqJot8

  Don't Fear Muslim Immigrants: http://fam.ag/2kHbjfb

  News deeply: http://bit.ly/2ij4j8n

  Economist: http://econ.st/2nULVnD

  some countries have accepted more refugees: http://bit.ly/1A4Ljx8

  Discrimination of immigrants: EU Agency for Fundamental Human Rights: http://bit.ly/1Mj4A7F

  Princeton: http://bit.ly/2o2JGiY

  Challenges for the EU EU development beyond NATO: http://bit.ly/2kvZ73G

  Third largest military in the world: http://bit.ly/2neTaXP http://bit.ly/2o2122s 

  Trade boost: http://bit.ly/2nIbnQv http://bit.ly/1TNJ5dn

  12% higher GDP: http://bit.ly/2nwzGAE

  Eurostat/ Economy: http://bit.ly/23kKY7L

  cost of labour: http://bit.ly/1PPLTU2

  shares in economy for production: http://bit.ly/2o2fxn9

  shares in economy for tourism: http://bit.ly/2nwFav1

  shares in economy for fishing: http://bit.ly/2ouKFbq

  forestry in the EU: http://bit.ly/2nIbPOV

  Eurozone crisis: http://bit.ly/2ouGJY5

  Explanation of the debt crisis by The Balance, a financial advice website: http://bit.ly/2o7kbjW

  Eurocrisis Monitor: http://bit.ly/2oUaXYH

  Future of Europe: http://bit.ly/2mKCPJV

  ________________________________

  This video will probably not make everybody happy. Probably for completely opposite reasons. Some people want less political and economic integration, some want more of it. Some want to stop immigration, others want better integration instead. Some want an EU army, others want to disband Nato. And most will have a collection of different opinions about all of that. It’s the same for our team, we don’t all share the same vision for Europe and the world. We tried our best to present different sides and view points, while being fair and as neutral as possible. But obviously we can’t go into too much detail in a video that is only 7 minutes long. We also clearly marked where we are stating our opinion. The sources we used are in the video description. The last year has taught us that we have to try our best to get everybody back to the table again and stop screaming at each other. We all could have done a better job at this in the past, Kurzgesagt too. Everybody comes from a different place and has different ideas of where the world should go and how to tackle our problems. And as long as we are trying to base our opinions on facts then that is completely fine. In the end we all have to share this planet with each other.

   

  Video này có thể sẽ không làm mọi người vui vẻ. Có thể vì những lí do trái ngược nhau. Một vài người muốn ít hội nhập về chính trị và kinh tế, số khác lại muốn làm điều đó nhiều hơn. Một số thì muốn dừng việc nhập cư, trong khi đó số khác muốn hội nhập tốt hơn để thay thế.  Một số muốn một quân đội Châu Âu, số còn lại muốn giải tán Nato. Và hầu hết sẽ có một tập hợp các ý kiến ​​khác nhau về tất cả những điều đó. Cũng giống như vậy cho nhóm của chúng tôi, chúng tôi không cùng chia sẻ chung một tầm nhìn đối với châu Âu và thế giới.

  Chúng tôi đã cố gắng hết sức để trình bày các khía cạnh khác nhau và quan điểm, trong khi công bằng và trung lập nhất có thể. Nhưng rõ ràng chúng ta không thể đi sâu vào chi tiết trong một đoạn video chỉ dài 7 phút. Chúng tôi cũng đánh dấu rõ ràng nơi chúng tôi đang đưa ra ý kiến ​​của chúng tôi. Các nguồn chúng tôi sử dụng nằm trong mô tả video.

  Năm ngoái đã dạy chúng ta rằng chúng ta phải cố gắng hết sức để đưa mọi người trở lại cuộc đàm phán một lần nữa và ngừng la hét với nhau. Tất cả chúng ta có thể đã làm tốt công việc này trong quá khứ, Kurzgesagt cũng vậy. Mọi người đến từ một nơi khác nhau và có ý tưởng khác nhau về nơi mà thế giới nên đến và làm thế nào để giải quyết vấn đề của chúng tôi. Và miễn là chúng ta cố gắng dựa trên ý kiến ​​của chúng ta về sự thật thì điều đó hoàn toàn tốt đẹp. Cuối cùng tất cả chúng ta đều phải chia sẻ hành tinh này với nhau.

  ____

  Nguồn

  SOURCES: population EU: http://bit.ly/2mMm4Cy

  GDP EU: http://bit.ly/2ouh1mL

  largest Market EU: http://bit.ly/1FhL3jv

  creation of the European Union: http://bit.ly/2cnX6Dg

  Franco-German Rivalry: http://bit.ly/2nw7uxC

  easy travel: http://bit.ly/2neE9oT

  cheap telecommunications: http://bit.ly/1MfZsRZ http://bit.ly/2nUsOKj

  EU vs. Apple: http://bit.ly/2bOwMln http://reut.rs/2cafPTv

  EU vs. Microsoft: http://bit.ly/2nwfYVr http://econ.st/2oTo0d1

  EU vs. Facebook: http://bit.ly/1FUc1iu http://bit.ly/2olVXA2

  Number of scientists and research output: http://bit.ly/2nqHkek http://bit.ly/2neJEnD http://go.nature.com/1d1HQWc http://bit.ly/2mMfcFc

  Election turnouts: http://bit.ly/1OK06oG http://bit.ly/2oXzQTi

  Transparency: http://bit.ly/2ouxsPR http://bit.ly/2o1SicC 

  Civil Society Europe: http://bit.ly/2oTW4pA

  refugee crisis: http://bit.ly/2bOZCn4 http://bit.ly/1Nkj485

  Oxford Refugee Studies Centre: http://bit.ly/2nA1INa

  Why Muslims fail to integrate in christian heritage societies: http://amzn.to/2o96mhB

  The Failure of Multiculturalism: http://fam.ag/1R3ibj1

  France and its Muslims: http://fam.ag/1jBLUCm

  Immigration and the Challenges of Integration http://bit.ly/1RqJot8

  Don't Fear Muslim Immigrants: http://fam.ag/2kHbjfb

  News deeply: http://bit.ly/2ij4j8n

  Economist: http://econ.st/2nULVnD

  some countries have accepted more refugees: http://bit.ly/1A4Ljx8

  Discrimination of immigrants: EU Agency for Fundamental Human Rights: http://bit.ly/1Mj4A7F

  Princeton: http://bit.ly/2o2JGiY

  Challenges for the EU EU development beyond NATO: http://bit.ly/2kvZ73G

  Third largest military in the world: http://bit.ly/2neTaXP http://bit.ly/2o2122s 

  Trade boost: http://bit.ly/2nIbnQv http://bit.ly/1TNJ5dn

  12% higher GDP: http://bit.ly/2nwzGAE

  Eurostat/ Economy: http://bit.ly/23kKY7L

  cost of labour: http://bit.ly/1PPLTU2

  shares in economy for production: http://bit.ly/2o2fxn9

  shares in economy for tourism: http://bit.ly/2nwFav1

  shares in economy for fishing: http://bit.ly/2ouKFbq

  forestry in the EU: http://bit.ly/2nIbPOV

  Eurozone crisis: http://bit.ly/2ouGJY5

  Explanation of the debt crisis by The Balance, a financial advice website: http://bit.ly/2o7kbjW

  Eurocrisis Monitor: http://bit.ly/2oUaXYH

  Future of Europe: http://bit.ly/2mKCPJV

  ________________________________

  This video will probably not make everybody happy. Probably for completely opposite reasons. Some people want less political and economic integration, some want more of it. Some want to stop immigration, others want better integration instead. Some want an EU army, others want to disband Nato. And most will have a collection of different opinions about all of that. It’s the same for our team, we don’t all share the same vision for Europe and the world. We tried our best to present different sides and view points, while being fair and as neutral as possible. But obviously we can’t go into too much detail in a video that is only 7 minutes long. We also clearly marked where we are stating our opinion. The sources we used are in the video description. The last year has taught us that we have to try our best to get everybody back to the table again and stop screaming at each other. We all could have done a better job at this in the past, Kurzgesagt too. Everybody comes from a different place and has different ideas of where the world should go and how to tackle our problems. And as long as we are trying to base our opinions on facts then that is completely fine. In the end we all have to share this planet with each other.

   

  239 người xem


  Bình luận (0)