Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Đinh Văn Sự

  7 tháng trước

  Ngôn ngữ cơ thể trong một cuộc phỏng vấn // Tôi mở các địa điểm để làm việc với tôi một cách riêng tư, thông qua chương trình huấn luyện Đổi mới Thương hiệu cá nhân cấp cao cấp của tôi có tên Stand Out & Get Hired. Nếu bạn quan tâm, vui lòng đọc trang này và nộp đơn:

  http://www.lindaraynier.com/standoutg... 

   Tải về bản sao của 10 Đơn Xin Việc của tôi để có nhiều cuộc phỏng vấn và công việc. http://bit.ly/2gRnAMX 

   Trong video này, tôi đang nói về ngôn ngữ cơ thể trong một cuộc phỏng vấn và làm thế nào để chứng tỏ ngôn ngữ cơ thể phỏng vấn tốt. Ngôn ngữ cơ thể của bạn trong quá trình phỏng vấn là rất quan trọng vì nó bao gồm năng lượng của bạn, nhiệt huyết mà bạn miêu tả trước mặt những người khác. Ngôn ngữ cơ thể cho cuộc phỏng vấn liên quan đến ghi nhớ 3 điều:

  1. Người phỏng vấn muốn cảm thấy dễ chịu
  2. Bạn là chuyên gia, vậy hãy cư xử là chuyên gia
  3. Hãy ở thực tại khi bạn phỏng vấn

  ---

  Body language in an interview // I’m opening spots to work with me privately, through my elite, premium level Personal Brand Renewal coaching program called Stand Out & Get Hired. If you are interested, please read this page and submit an application: http://www.lindaraynier.com/standoutg...

  Download a copy of my 10 Ultimate Resume Hacks to Land more Interviews and Job Offers PDF. http://bit.ly/2gRnAMX  

  In this video, I'm talking about body language in an interview and how to demonstrate good interview body language. Your body language during interview is important because it consists of your energy, the vibe that you portray in front of others. The body language for interview involves keeping in mind 3 things:

  1. Interviewers want to feel at ease
  2. You're the expert, so be the expert
  3. Be present every second you're there in the interview

  Ngôn ngữ cơ thể trong một cuộc phỏng vấn // Tôi mở các địa điểm để làm việc với tôi một cách riêng tư, thông qua chương trình huấn luyện Đổi mới Thương hiệu cá nhân cấp cao cấp của tôi có tên Stand Out & Get Hired. Nếu bạn quan tâm, vui lòng đọc trang này và nộp đơn:

  http://www.lindaraynier.com/standoutg... 

   Tải về bản sao của 10 Đơn Xin Việc của tôi để có nhiều cuộc phỏng vấn và công việc. http://bit.ly/2gRnAMX 

   Trong video này, tôi đang nói về ngôn ngữ cơ thể trong một cuộc phỏng vấn và làm thế nào để chứng tỏ ngôn ngữ cơ thể phỏng vấn tốt. Ngôn ngữ cơ thể của bạn trong quá trình phỏng vấn là rất quan trọng vì nó bao gồm năng lượng của bạn, nhiệt huyết mà bạn miêu tả trước mặt những người khác. Ngôn ngữ cơ thể cho cuộc phỏng vấn liên quan đến ghi nhớ 3 điều:

  1. Người phỏng vấn muốn cảm thấy dễ chịu
  2. Bạn là chuyên gia, vậy hãy cư xử là chuyên gia
  3. Hãy ở thực tại khi bạn phỏng vấn

  ---

  Body language in an interview // I’m opening spots to work with me privately, through my elite, premium level Personal Brand Renewal coaching program called Stand Out & Get Hired. If you are interested, please read this page and submit an application: http://www.lindaraynier.com/standoutg...

  Download a copy of my 10 Ultimate Resume Hacks to Land more Interviews and Job Offers PDF. http://bit.ly/2gRnAMX  

  In this video, I'm talking about body language in an interview and how to demonstrate good interview body language. Your body language during interview is important because it consists of your energy, the vibe that you portray in front of others. The body language for interview involves keeping in mind 3 things:

  1. Interviewers want to feel at ease
  2. You're the expert, so be the expert
  3. Be present every second you're there in the interview

  818 người xem


  Bình luận (0)