Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  9 tháng trước


  "Những điểm yếu của bạn là gì?" - Câu trả lời Mẫu // Tải về một bản sao của 10 Mẹo tối ưu cho hồ sơ để nhận được nhiều cuộc phỏng vấn và lời mời làm việc PDF:
  http://bit.ly/2gRnAMX


  Trong video này, "Những điểm yếu của bạn là gì? - Câu trả lời mẫu", Linda Raynier cho bạn thấy làm thế nào để truyền đạt những điểm yếu trong công việc bằng cách sử dụng ví dụ về điểm yếu trong cuộc phỏng vấn. Điểm yếu trong cuộc phỏng vấn việc làm là một câu hỏi rất phổ biến được yêu cầu và bạn muốn được chuẩn bị bằng cách biết những điểm yếu của bạn trong cuộc phỏng vấn việc làm là gì. Để hiểu câu trả lời phỏng vấn nhược điểm lớn nhất của bạn là gì, bạn cần biết nó không phải là một đặc điểm tính cách. Điểm yếu cho cuộc phỏng vấn được dựa trên một ngữ cảnh nhất định. Xem video để tìm ra câu trả lời phỏng vấn điểm kém của bạn.


  Bạn cần phải biết một số điều về những điểm yếu:
  1) Điểm yếu của bạn KHÔNG phải là đặc điểm tính cách
  2) Điểm yếu của bạn KHÔNG phải là một sức mạnh trong ngụy trang

  Sau đó làm theo 3 bước sẽ giúp bạn đánh giá những điểm yếu của bạn.
  Tài liệu thêm vào:

  Đây là một số dòng hữu ích giúp bạn bắt đầu:

  "Trong tình huống ______ (chèn bối cảnh / tình huống của bạn ở đây)"

  "Tôi đã có xu hướng hoặc có xu hướng ___________ (chèn cách bạn thể hiện điểm yếu này chứ không phải bản thân điểm yếu)"

  "Điều này đã làm cho tôi xuất hiện ______ (chèn điểm yếu ở đây)"

  "Vì vậy, tôi đã học được để nhận thức được thực tế này và không còn ______ (chèn cách bạn thể hiện điểm yếu này)"

  "Thay vào đó, tôi bây giờ _____ (chèn giải pháp của bạn để giải quyết điểm yếu này)"

  Điều này đã dẫn đến kết quả ___ (chèn kết quả thành công của bạn) "
  Nếu bạn thích video này, vui lòng cho nó ngón tay cái, đăng ký, chia sẻ nó với bạn bè của bạn.

  ---------------------------------------

  “What are your weaknesses?” - Sample Answer // Download a copy of my 10 Ultimate Resume Hacks Cheat Sheet to Land More Interviews & Job Offers PDF:
  http://bit.ly/2gRnAMX

  In this video, "What are your weaknesses? - Sample Answer", Linda Raynier shows you how to communicate job weaknesses by using an example of a weakness for an interview. Weaknesses in job interview is a very common question that is asked and you want to be prepared by knowing what your weakness in job interview is. To understand your greatest weakness interview answers, you need to know it's not a personality trait. Weaknesses for an interview are based on a certain context. Watch the video to figure out your interview weakness answers.

  You need to know several things about weaknesses:
  1) Your weakness is NOT equal a personality trait
  2) Your weakness is NOT a strength in disguise

  Then follow 3 steps that will help you to assess what your weaknesses are.
  Bonus:

  Here are some helpful lines to get you started:

  “In situations where ______(insert your context/situation here)”

  “I have tended or tend to ___________(insert the way you exhibit this weakness, not the weakness itself)”

  “This has made me appear ______(insert weakness here”

  “As a result, I’ve learned to be cognizant of this fact and no longer ______(insert the way you exhibit this weakness)”

  “Instead, I now _____(insert your solution that resolves this weakness)"

  ” This has resulted in ___(insert your successful results)”

  If you liked this video, please give it a thumbs up, subscribe, share it with your friends.

   


  "Những điểm yếu của bạn là gì?" - Câu trả lời Mẫu // Tải về một bản sao của 10 Mẹo tối ưu cho hồ sơ để nhận được nhiều cuộc phỏng vấn và lời mời làm việc PDF:
  http://bit.ly/2gRnAMX


  Trong video này, "Những điểm yếu của bạn là gì? - Câu trả lời mẫu", Linda Raynier cho bạn thấy làm thế nào để truyền đạt những điểm yếu trong công việc bằng cách sử dụng ví dụ về điểm yếu trong cuộc phỏng vấn. Điểm yếu trong cuộc phỏng vấn việc làm là một câu hỏi rất phổ biến được yêu cầu và bạn muốn được chuẩn bị bằng cách biết những điểm yếu của bạn trong cuộc phỏng vấn việc làm là gì. Để hiểu câu trả lời phỏng vấn nhược điểm lớn nhất của bạn là gì, bạn cần biết nó không phải là một đặc điểm tính cách. Điểm yếu cho cuộc phỏng vấn được dựa trên một ngữ cảnh nhất định. Xem video để tìm ra câu trả lời phỏng vấn điểm kém của bạn.


  Bạn cần phải biết một số điều về những điểm yếu:
  1) Điểm yếu của bạn KHÔNG phải là đặc điểm tính cách
  2) Điểm yếu của bạn KHÔNG phải là một sức mạnh trong ngụy trang

  Sau đó làm theo 3 bước sẽ giúp bạn đánh giá những điểm yếu của bạn.
  Tài liệu thêm vào:

  Đây là một số dòng hữu ích giúp bạn bắt đầu:

  "Trong tình huống ______ (chèn bối cảnh / tình huống của bạn ở đây)"

  "Tôi đã có xu hướng hoặc có xu hướng ___________ (chèn cách bạn thể hiện điểm yếu này chứ không phải bản thân điểm yếu)"

  "Điều này đã làm cho tôi xuất hiện ______ (chèn điểm yếu ở đây)"

  "Vì vậy, tôi đã học được để nhận thức được thực tế này và không còn ______ (chèn cách bạn thể hiện điểm yếu này)"

  "Thay vào đó, tôi bây giờ _____ (chèn giải pháp của bạn để giải quyết điểm yếu này)"

  Điều này đã dẫn đến kết quả ___ (chèn kết quả thành công của bạn) "
  Nếu bạn thích video này, vui lòng cho nó ngón tay cái, đăng ký, chia sẻ nó với bạn bè của bạn.

  ---------------------------------------

  “What are your weaknesses?” - Sample Answer // Download a copy of my 10 Ultimate Resume Hacks Cheat Sheet to Land More Interviews & Job Offers PDF:
  http://bit.ly/2gRnAMX

  In this video, "What are your weaknesses? - Sample Answer", Linda Raynier shows you how to communicate job weaknesses by using an example of a weakness for an interview. Weaknesses in job interview is a very common question that is asked and you want to be prepared by knowing what your weakness in job interview is. To understand your greatest weakness interview answers, you need to know it's not a personality trait. Weaknesses for an interview are based on a certain context. Watch the video to figure out your interview weakness answers.

  You need to know several things about weaknesses:
  1) Your weakness is NOT equal a personality trait
  2) Your weakness is NOT a strength in disguise

  Then follow 3 steps that will help you to assess what your weaknesses are.
  Bonus:

  Here are some helpful lines to get you started:

  “In situations where ______(insert your context/situation here)”

  “I have tended or tend to ___________(insert the way you exhibit this weakness, not the weakness itself)”

  “This has made me appear ______(insert weakness here”

  “As a result, I’ve learned to be cognizant of this fact and no longer ______(insert the way you exhibit this weakness)”

  “Instead, I now _____(insert your solution that resolves this weakness)"

  ” This has resulted in ___(insert your successful results)”

  If you liked this video, please give it a thumbs up, subscribe, share it with your friends.

   

  838 người xem


  Bình luận (0)