Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Hãy bắt đầu doanh nghiệp của chính bạn bằng việc viết một bản kế hoạch kinh doanh. Làm thế nào để viết được một kế hoạch kinh doanh thành công cho những công ty khởi nghiệp thành công. Từng bước từng bước - Cách viết một kế hoạch kinh doanh hiệu quả để bắt đầu doanh nghiệp của chính bạn.

  9 bước để viết một kế hoạch kinh doanh - Những bước đòi hỏi để viết một kế hoạch kinh doanh cho công ty hay dịch vụ của bạn

  Bước 1 - Xác định tầm nhìn 1:16

  Bước 2 - Thiết lập những mục tiêu và mục đích cho doanh nghiệp 1:50

  Bước 3 - Xác định đặc trưng riêng cho sản phẩm của bạn 2:29

  Bước 4 - Hiểu rõ về thị trường 3:02

  Bước 5 - Hiểu về khách hàng 3:57

  Bước 6 - Nghiên cứu nhu cầu doanh nghiệp 4:47

  Bước 7 - Thiết lập mục tiêu tiếp thị 5:52

  Bước 8 - Xác định chiến lược tiếp thị 6:38

  Bước 9 - Hành động 7:20

  ----------------------------------

  Start your own business by writing business plan. How to write a successful business plan for successful startups. Step by step - How to write a business plan an effectively for starting your own business.

  9 steps for writing a business plan - Required steps to write a business plan for your company or service.

  Step 1 - Define your vision 1:16

  Step 2 - Set your goals and objectives for the business 1:50

  Step 3 - Define your Unique Selling Proposition 2:29

  Step 4 - Know your market 3:02

  Step 5 - Know your customer 3:57

  Step 6 - Research the demand for your business 4:47

  Step 7 - Set your marketing goals 5:52

  Step 8 - Define your marketing strategy 6:38

  Step 9 - Take action 7:20

  Hãy bắt đầu doanh nghiệp của chính bạn bằng việc viết một bản kế hoạch kinh doanh. Làm thế nào để viết được một kế hoạch kinh doanh thành công cho những công ty khởi nghiệp thành công. Từng bước từng bước - Cách viết một kế hoạch kinh doanh hiệu quả để bắt đầu doanh nghiệp của chính bạn.

  9 bước để viết một kế hoạch kinh doanh - Những bước đòi hỏi để viết một kế hoạch kinh doanh cho công ty hay dịch vụ của bạn

  Bước 1 - Xác định tầm nhìn 1:16

  Bước 2 - Thiết lập những mục tiêu và mục đích cho doanh nghiệp 1:50

  Bước 3 - Xác định đặc trưng riêng cho sản phẩm của bạn 2:29

  Bước 4 - Hiểu rõ về thị trường 3:02

  Bước 5 - Hiểu về khách hàng 3:57

  Bước 6 - Nghiên cứu nhu cầu doanh nghiệp 4:47

  Bước 7 - Thiết lập mục tiêu tiếp thị 5:52

  Bước 8 - Xác định chiến lược tiếp thị 6:38

  Bước 9 - Hành động 7:20

  ----------------------------------

  Start your own business by writing business plan. How to write a successful business plan for successful startups. Step by step - How to write a business plan an effectively for starting your own business.

  9 steps for writing a business plan - Required steps to write a business plan for your company or service.

  Step 1 - Define your vision 1:16

  Step 2 - Set your goals and objectives for the business 1:50

  Step 3 - Define your Unique Selling Proposition 2:29

  Step 4 - Know your market 3:02

  Step 5 - Know your customer 3:57

  Step 6 - Research the demand for your business 4:47

  Step 7 - Set your marketing goals 5:52

  Step 8 - Define your marketing strategy 6:38

  Step 9 - Take action 7:20

  895 người xem


  Bình luận (0)