Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 tháng trước

[Download] Ebook "Influencing And Persuasion Skills" - Nâng Cao Kỹ Năng Thuyết Phục Và Gây Tầm Ảnh Hưởng

Tất cả những sự tương tác đều là 1 dạng của giao tiếp. Trên thế giới kinh doanh, không gì có thể đạt được nếu khong có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác,... Và nếu bạn nhìn vào những nhà kinh doanh thành công nhất trên thế giới, bạn sẽ thấy họ có 1 điểm chung là đạt đến trình độ điêu luyện trong việc gây tầm ảnh hưởng và thuyết phục. Đó cũng là sự khác biệt giữa những người giao tiếp tốt và những người giao tiếp điêu luyện - những người mà không chỉ hiểu phải giao tiếp với người khác thế nào, mà còn biết gây ảnh hưởng và thuyết phục người khác. Để làm được điều đó, bạn cần học hỏi, tích lũy, và rèn luyện thường xuyên. Cuốn sách Influencing And Persuasion Skills sẽ là bệ phóng giúp bạn làm điều đó.

>> 

Contents

1. Introduction

1.1 Influence and Persuasion Are Forms of Communication

1.2 Manipulation vs. Influence and Persuasion

1.3 Establishing Rapport as a Means to Influence and Persuasion

2. Review of Communication Basics 

2.1 Introduction 

2.2 The Communication Process 

3. Using Another’s Communication Preferences to Influence and Persuade 

3.1 Introduction 

3.2 Types of Input 

3.3 Filters 

3.4 The Internal Map, Internal State, and Behavior or Response 

3.5 Verbal Clues 

3.6 Visual Representation System 

3.7 Auditory Representational System 

3.8 Kinaesthetic Representational System 

3.9 Auditory Digital Representational System 

3.10 Eye Movements as an Indication 

3.11 Phrases for Use in Response to Each Representational System 

4. Techniques for Building Rapport 

4.1 Introduction 

4.2 Six Steps to Building Rapport 

4.3 Calibration 

5. Linguistic Tools for Influence and Persuasion 

5.1 Introduction 

5.2 Reframing 

5.3 More Linguistic Tools 

6. Framework Theories for Applying Persuasion and Influence Techniques 

6.1 Introduction 

6.2 Rank’s Intensify and Downplay Model 

6.3 Monroe’s Motivated Sequence of Persuasion Steps 

6.4 The Integrity Principle 

7. Influence and Persuasion in Sales 

7.1 Establishing a Basis for Persuasion in Sales 

7.2 Persuasion During Negotiations 

7.3 Adopt the Correct Attitude 

7.4 Know Your Ultimate Conditions 

8. Resources 

2,067 người xem


Bình luận (0)