Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 tháng trước

[ToMo] Chiến Lược Giúp Bạn Trở Thành Một Cây Bút Xuất Sắc (Dù Cho Bạn Chưa Có Kinh Nghiệm)

* Bài viết được trình bày dưới dạng song ngữ Việt - Anh

Viết lách là nghệ thuật và nghệ thuật tất cả là chủ quan.

Writing is art and all art is subjective.

Những cuốn sách lấy đi nước mắt của bạn có lẽ sẽ làm bạn buồn chán. Những bài thơ làm trái tim vỡ vụn của bạn có thể chỉ đủ làm cho mí mắt của tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Không có cách khách quan nào để xác định những tiêu chuẩn của một bài viết tốt mặc cho những nhà phê bình sách kheo khoang khẳng định. Tuy nhiên, không có vấn đề gì nếu thay thế từ 'tốt' với các tính từ như, 'hùng hồn', 'miêu tả', 'hấp dẫn,' và các tính từ mô tả còn lại theo một cách nào đó cảm thấy tốt hơn so với cách đánh giá đơn giản 'tốt'.

Books that move me to tears will probably bore you. Poems that break your heart may cause my eyelids to take up arms against the sandman. There is no objective way to define what qualifies as good writing, no matter what pretentious book critic insists. However, there’s no harm in substituting ‘good’ with adjectives like, ‘eloquent,’ ‘descriptive,’ ‘captivating,’ and other descriptive adjectives that somehow feel better than plain old ‘good.’

Vậy đâu là những mẹo giúp bài viết của bạn chạm đên những tính từ như vậy? Đúng, điều này phụ thuộc vào từng loại nội dung. Bạn đang viết một câu chuyện tin tức cho một tờ báo? Bạn đang viết một bài cho blog tài chính cá nhân của mình? Bạn đang viết một cuốn tiểu thuyết bí ẩn giết người với một nhân vật nữ chính say sưa giữa 19 thế kỷ-London? Điều này là cho ai? Và bạn đang cố gắng để làm điều gì?

So, what are some writing tips that will help you reach those adjectives? Well, it depends on the type of content. Are you writing a news story for a newspaper? Are you writing a post for your personal finance blog? Are you writing a murder mystery novel with a queer female protagonist set in mid-19th century-London? Who is this for? And what is the point you’re trying to make?

So, what are some writing tips that will help you reach those adjectives? Well, it depends on the type of content. Are you writing a news story for a newspaper? Are you writing a post for your personal finance blog? Are you writing a murder mystery novel with a queer female protagonist set in mid-19th century-London? Who is this for? And what is the point you’re trying to make?

Trong sáu năm qua, tôi đã viết bài luận, tiểu thuyết, tin tức, những mẩu chuyện, những bài báo, bài đăng trên blog và nhiều thứu ở khoảng giữa (mặc dù vẫn chưa là một cuốn sách). Trong khi mỗi thể loại trong sô chúng đòi hỏi những tiêu chuẩn khác biệt, nhưng vẫn có một số mẹo chung mà có thể được áp dụng phổ biến để cải thiện việc viết lách của bạn, bất kể định dạng. Đây là những điều quan trọng nhất.

Over the past six years, I’ve written essays, novellas, news stories, how-to articles, blog posts and many things in-between (not a book yet, though). While each of them beckon distinct qualities, there are some general tips that can be universally applied to improve your writing, regardless of format. Here are the most important.

1. Đọc đa dạng chủ đề

Trong khi tôi viết chủ yếu trong lĩnh vực tài chính cá nhân, sự thỏa mãn sự nghiệp và sự tự phát triển, tôi đã đọc những cuốn sách có phạm vi từ lịch sử, cuốn tự truyện, đương đại, và nhiều hơn nữa. Trong khi một tuần tôi có đọc cuốn “Từ đia ngục trở về” của Joan Didion, thì kế tiếp tôi đã đọc con đường hẹp đến phương Bắc sâu thẳm của Richard Flanagan. Nó là bắt buộc để đọc cả thể loại tiểu thuyết và không phải tiểu thuyết. Bạn mang đến cho nhật ký đọc của mình càng nhiều sự đa dạng, điều này đồng nghĩa với việc bạn bắt đầu nhìn nhận về cách cách dẫn chuyện khác nhau  qua càng nhiều ví dụ. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn nhận thức được những gì bạn thích và chưa thực sự thích đối với tác phẩm của người khác, mà nó còn giúp bạn tìm thấy giọng văn của chính mình nữa. Đừng cứ mãi bám lấy cái bóng của bạn. Hãy tìm cảm hứng từ các tác giả đã viết về những điều bạn chưa viết. Để trở thành một nhà văn lôi cuốn, bạn phải dành nhiều thời gian cho việc đọc như việc bạn làm trên thực tế khi đặt bút lên giấy, nếu không thể nhiều hơn.

While I write primarily in the realm of personal finance, career satisfaction and self-development, I read books that range from historical, autobiographical, contemporary, and much more. While one week I had read Joan Didion’s The Year of Magical Thinking, the next I had read Richard Flanagan’s The Narrow Road to the Deep North. It’s imperative to read both fiction and non-fiction. The more diversity you bring to your reading log, the more examples you get to see of various storytelling. This will not only help you discern what you like and don’t like about other people’s writings, but consequently, it will help you find your own voice. Don’t stick to your niche. Find inspiration from authors who write about nothing that you cover. In order to become a compelling writer, you must devote the same, if not more, amount of time reading as you do actually putting pen to paper.

2. Rút ra từ kinh nghiệm của riêng bạn.

Bất cứ khi nào tôi gặp khối nhà văn, tôi nghĩ đến bản thân mình: Những kinh nghiệm mà tôi có được thì những người khác cũng có thể học hỏi từ đó? Điều này thực chất là: Mỗi chủ đề, vấn đề và thách thức đã được viết trước đó. Tuy nhiên, chỉ có bạn mới có thể đóng góp quan điểm độc đáo của mình tới cuộc thảo luận. Nó không phải chỉ là về những gì bạn đang nói, mà đó là về cách bạn đang nói nó. Để quan điểm của bạn được thuyêt phục với một câu chuyện mà chỉ có bạn có thể chia sẻ. Hãy để cá tính của bạn tỏa sáng qua câu chuyện đó.

Draw from your own experiences.

Whenever I experience writers’ block, I think to myself: What experience have I had that others may be able to learn from? The fact of the matter is this: Every topic, issue and challenge has already been written on before. However, only you can contribute your unique perspective to the discussion. It’s not just about what you’re saying, it’s about how you’re saying it. Get your point across with a story that only you can share. Let your individuality shine through.

3. Nghiên cứu chủ đề của bạn (Research your topic.)

Hỗ trợ sự lập luận của bạn. Những câu chuyện giai thoại giúp truyền tải sự lý luận ấy. Nhưng lý luận của bạn, trước hết, phải được dựa trên dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn muốn nói về The Millennial tốt nghiệp với một núi nợ thời sinh viên, nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm số liệu thống kê để hỗ trợ cho giả thuyết của mình. Bất kể chủ đề nào, bạn cũng cần phải chứng minh rằng bạn có quyền dựa vào lập luận của mình.

Support your arguments. Anecdotal stories help convey your argument. But your argument, first and foremost, must be based on data. Should you wish to talk about, for example, Millennials graduating with a mountain of student debt, the onus is on you to find statistics to support your supposition. Regardless of the topic, you need to demonstrate that you have authority to base your argument on.

4. Nhận thông tin phản hồi từ những người bạn tin tưởng

Ngày trước tôi đã gặp Cait Flanders, tác giả tác phẩm “Năm của ít hơn” (Vogue liệt kê như là một cuốn sách đáng đọc cho năm 2018). Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp trực tiếp, mặc dù thường xuyên tương tác trực tuyến, và tôi đã có một lời gợi ý rằng chúng tôi sẽ đồng hành cùng nhau.Chúng tôi đã ngồi lại với nhau khoảng 4 giờ, thảo luận về ý tưởng, ý kiến và quan điểm của chúng tôi về các chủ đề từ blog tới kinh nghiệm cuộc sống quan trọng. Chúng tôi nói về tính chính trực của chúng tôi quan trọng thế nào đối với tác phẩm. Chúng tôi nói về việc sẽ rất quan trọng để cảm thấy tốt về cách thức chúng tôi làm ra tiền chứ không phải là số tiền thực tế. Tôi tâm sự với cô ấy về khát vọng của tôi để viết một cuốn sách, có lẽ trong một vài năm hoặc lâu hơn. Tôi đã nói với cô ấy về các chương sách sẽ như thế nào. Làm thế nào nó sẽ được định dạng. Các chủ đề và kết luận tổng thể. Lý do của tôi cho mong muốn viết lần này. Cô gật đầu. Trong khi chỉ là một bản phác thảo đã được viết cho đến nay, rất quan trọng để có được thông tin phản hồi từ những người bạn tin tưởng — đặc biệt là những người đã có bước đi trên con đường mà bạn mới chỉ bắt đầu. Ý tưởng nhà văn ẩn đi, bị cô lập trong một hang động và đi ra với danh nghĩa cuốn sách bán chạy nhất là một huyền thoại. Bạn cần tài liệu từ những người khác.

Get feedback from people you trust

The other day I met up with Cait Flanders, author of The Year of Less (which Vogue listed as a must-read for 2018), for coffee. It was the first time we would meet in person, despite regular interactions online, and I had an inkling that we would get along.

We ended up sitting together for 4 hours, discussing our ideas, opinions and perspectives on topics from blogging to pivotal life experiences. We talked about how important our integrity was to our writing. We talked about how it’s much more important to feel good about the way we make money rather than the actual amount. I confided in her my aspiration to write a book, probably within a few years or so. I told her what the chapters would roughly look like. How it would be formatted. The overall theme and conclusion. My reasoning for wanting to write this. She nodded. While only an outline has been written so far, it’s important to get feedback from people you trust — especially those who have already walked the path that you’ve only just begun. The idea that writers hide away, isolated in a cave and come out with a best seller is a myth. You need input from others.

5. Xem xét bản phác thảo của bạn một cách nghiêm túc. 

Treat your craft seriously.

Chưa bao giờ dễ dàng hơn khi ngôn từ của bạn được đọc một bởi độc giả từ khắp nơi trên thế giới. Điều này vừa tuyệt vời vừa tồi tệ. Bài viết trực tuyến đã trở nên dễ tiếp cận hơn, nhưng đồng nghĩa là chất lượng của nội dung có thể bị nguy hiểm vì nó phụ thuộc vào bạn có nghiêm túc kiểm soát chất lượng tác phẩm của mình.

There has never been an easier time to have your words so easily read by people from all over the world. This is both a wonderful and terrible thing. Yes, writing online has become more accessible, but that also means the quality of content can be jeopardized since it’s on you to rigorously control the quality of your work.

Đừng viết vì lợi ích của bài viết. Đừng vội vàng với một mẩu nội dung ra mà không đảm bảo rằng tất cả mọi thứ đều hợp lý. Xem xét bài viết của bạn một cách nghiêm túc. Nếu bạn muốn trở thành một nhà văn, bạn cần phải hết mình trong công việc. Để cải thiện kỹ năng viết của bạn, bạn phải viết hầu như mỗi ngày.

Don’t write for the sake of writing. Don’t rush a piece of content out without making sure everything makes sense. Take your writing seriously. If you want to become a writer, you need to put in the work

Bạn phải đọc hầu như mỗi ngày. Nó là một quá trình dần dần mà rất cần sự kiên nhẫn. Bạn sẽ không thể trở thành một người thành công qua một đêm. Nó sẽ phải mất một thời gian rất lâu trước khi bạn nhận được nhuận bút cho tác phẩm của chính mình. Để xem xét bản phác thảo của bạn một cách nghiêm túc, bạn phải kiềm chế không theo đuổi các con đường tắt, lợi nhuận nhanh, và chiến thuật tiếp thị mánh khóe. Bạn phải hết mình trong công việc hết  ngày này qua ngày khác.

You must read almost every single day. It is a slow, gradual process that is painstakingly frustrating. You will not become an overnight success. It will take a very long time before you receive some real money in exchange for your words. In order to take your craft seriously, you must refrain from pursuing shortcuts, fast cash, and manipulative marketing tactics. You have to put in the hidden work, day in and day out.

Bài viết là sự lao động của tình yêu, không phải là món hàng lợi nhuận. Bạn làm điều đó bởi vì bạn yêu nó. Bởi vì bạn có một cái gì đó bên trong bạn mà cần phải được viết xuống. Bởi vì bạn tôn trọng nhà văn người đã khiến bạn rơi nước mắt, người đã cho bạn hy vọng, hay người đã khiến bạn cười khi tinh thần bạn đi xuống, và bạn hy vọng một ngày bạn có thể, làm những điều tương tự cho người khác.

Writing is a labour of love, not a cash cow. You do it because you love it. Because you have something inside of you that needs to be written down. Because you respect writers who have moved you to tears, gave you hope, or forced you to laugh when you were feeling low, and you hope that maybe, just maybe, you will be able to do those same things one day for someone else.

Viết là một nghề nghiệp không chịu tác động của thời gian. Nó yêu cầu sự  kiên nhẫn, cam kết, và trên tất cả là sự tôn trọng. Nếu bạn muốn trở thành một nhà văn lôi cuốn, hãy tìm kiếm giọng văn của bạn, đọc liên tục và nhất quán, và chuẩn bị sẵn sàng để ôm hôn các lỗ hổng bảo mật cực đoan. Ngôn từ của bạn sẽ trở thành một món quà vô tận mà bạn dành cho người khác khi họ thấy phù hợp. Đó là một nghề nghiệp cao quý, nhưng đau đớn khó khăn. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng để làm điều đó-để trở thành một nhà văn xứng đáng được tôn trọng-không có bất kỳ giới hạn nào đối với tác động bạn có thể làm.

 Writing is a timeless profession. One that commands patience, commitment, and, above all, respect. If you want to become a compelling writer, find your voice, read constantly and consistently, and be prepared to embrace radical vulnerability. Your words will become an endless gift that you give to others to interpret as they see fit. It’s a noble, but painfully difficult profession. However, if you manage to do it — to become a writer worthy of respect — there’s no limit to how much of an impact you can make.

----------Tác giả: Jennifer Taylor

Link bài gốc: So You Want To Become A Better Writer? Here’s Some Strategies That Will Help, Regardless Of Your Experience

Dịch giả: Nguyễn Giang My - ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Nguyễn Giang My - Nguồn: ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

 

 

1,393 người xem


Bình luận (0)