Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HCM] Công Ty THHH TM DV Kỷ Nguyên Vàng (KNVC) Tuyển Dụng Manager Of Celadon Sports & Resort Club Full-time 2019

Hết hạn
KNVC Client’s are top companies in their industry in VietNam. They use KNVC to find the best talent that matches their needs as quickly and effectively as possible. KNVC specialises in manager and professional level jobs. KNVC consultants; Keep you confidential. Keep you informed. Work to create a win/win deal with your next employer. KNVC service is free for you the candidate.

A. Job description

1.      Oversee and manage the operations of the functional arm of Celadon Sports & Resort Club Department.

Giám sát và quản lý các hoạt động của chức năng chính của Câu lạc bộ Thể thao & Nghỉ dưỡng Celadon.

2.      To guide and develop service quality in all level of staff to ensure service delivery in meeting the departmental service standard, i.e. Meeting customers’ needs, timeliness in completing the tasks, quality of work undertaken.

Hướng dẫn và phát triển chất lượng dịch vụ ở mọi cấp độ nhân viên để đảm bảo cung cấp dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ của phòng ban, tức là đáp ứng nhu cầu, kịp thời của khách hàng trong việc hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng công việc

3.      Establish the necessary operating procedures and systems for the department to ensure efficient and effective implementation of day to day operations.

Thiết lập các quy trình và hệ thống vận hành cần thiết cho bộ phận để đảm bảo thực hiện hiệu quả và hiệu quả các hoạt động hàng ngày.

4.      Manage and ensure the proper upkeep and maintenance of CSRC to ensure they are in serviceable and quality conditions for the usage of the residents and members.

Quản lý và đảm bảo việc bảo trì và bảo trì phù hợp của CSRC để đảm bảo họ có đủ điều kiện và chất lượng cho việc sử dụng của người dân và thành viên.

5.   Preparation of the Business Budget Plan for the management of CSRC.

Chuẩn bị Kế hoạch ngân sách kinh doanh cho bộ phận quản lý của CSRC.

6.      Preparation, monitoring and control of departmental operating expenditures in line with the approved Business Budget Plan and take corrective actions on any deviations from expenditures.

Chuẩn bị, giám sát và kiểm soát chi phí hoạt động của phòng ban phù hợp với Kế hoạch Ngân sách Kinh doanh đã được phê duyệt và thực hiện các biện pháp khắc phục về bất kỳ sai lệch nào từ chi tiêu.

7.      To coach, build and motivate staff to achieve the cooperation, teamwork and developing the skills to achieve the desired results.

Để huấn luyện, xây dựng và thúc đẩy nhân viên đạt được sự hợp tác, làm việc theo nhóm và phát triển các kỹ năng để đạt được kết quả mong muốn.

8.   Undertake other duties and responsibilities as directly by General Director. Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm khác trực tiếp của Tổng Giám đốc

9.   To draw up a five years strategic plan with the current available CSRC facilities and resources.

Lập kế hoạch chiến lược 5 năm với các cơ sở và nguồn lực hiện có của CSRC.

10.  To review the current manpower and if necessary to reorganise such that an effective and optimum team.

Để xem xét nhân lực hiện tại và nếu cần thiết để tổ chức lại sao cho một nhóm hiệu quả và tối ưu

11.  Put together annual marketing and promotional programmes together with the relevant budget proposal for the CSRC to be achieved on monthly and annually basis, to be approved by the management. This programme shall be reviewed by the management on a monthly basis on its effectiveness and the necessary improvements to be rolled out immediately where necessary.

Đưa các chương trình tiếp thị và khuyến mại hàng năm cùng với đề xuất ngân sách có liên quan cho CSRC để đạt được trên cơ sở hàng tháng và hàng năm, để được sự chấp thuận của ban quản lý. Chương trình này sẽ được xem xét bởi ban quản lý hàng tháng về hiệu quả của nó và các cải tiến cần thiết sẽ được triển khai ngay khi cần thiết.

12.  Put together annual budget showing clear revenue and expenses for CSRC with clear monthly targets to be achieved for approval by the management. Monthly budget review with detail variance analysis shall be carried out by the management and improvements put in place immediately where and when necessary.

Tổng ngân sách hàng năm cho thấy doanh thu rõ ràng và chi phí cho CSRC với mục tiêu rõ ràng hàng tháng để đạt được sự chấp thuận của ban quản lý. Đánh giá ngân sách hàng tháng với phân tích phương sai chi tiết sẽ được thực hiện bởi ban quản lý và cải tiến được đưa ra ngay lập tức ở đâu và khi cần thiết.

13.  Analyse weekly income and expenditure for CSRC and report to superior highlighting reasons for variations as compare with budget.

Phân tích thu nhập và chi tiêu hàng tuần cho CSRC và báo cáo các lý do nổi bật vượt trội cho các biến thể so với ngân sách.


14.  To put up monthly funding requirements and monitor the spending in accordance to the approved cash flow.

Để đưa ra các yêu cầu tài trợ hàng tháng và theo dõi chi tiêu phù hợp với dòng tiền được phê duyệt

15.  To setup a routine and permanent CSRC maintenance schedule and inventory control system.

Thiết lập lịch bảo trì CSRC thường xuyên và lâu dài và hệ thống kiểm soát hàng tồn kho

16.  To enforce the fixed assets management system to ensure the overall CSRC assets are being safeguarded.

Thực thi hệ thống quản lý tài sản cố định để đảm bảo toàn bộ tài sản của CSRC đang được bảo vệ.


17.  Put together standard operating procedures to be approved by the management on the use of the CSRC or to carry out functions organised by the CSRC.

Tập hợp các quy trình vận hành chuẩn để được sự chấp thuận của ban quản lý về việc sử dụng CSRC

hoặc để thực hiện các chức năng do CSRC tổ chức.

18.  To propose and seek approval from management on the design, set-up and implementation of CSRC.

Đề xuất và xin ý kiến phê duyệt từ quản lý về thiết kế, thành lập và thực hiện CSRC.

19.  To be responsible for any VIP function set up through end of the service to ensure 100% top-class service and the host is totally satisfied.

Chịu trách nhiệm về bất kỳ chức năng VIP nào được thiết lập thông qua dịch vụ để đảm bảo 100% dịch vụ hàng đầu và chủ nhà hoàn toàn hài lòng.

20.  To have regular meetings with the CSRC operation team to drive the activities and services of CSRC.

Có các cuộc họp thường xuyên với đội ngũ điều hành CSRC để thúc đẩy các hoạt động và dịch vụ của CSRC.

21.  Regular meetings with the suppliers to monitor the quality of business carried out in terms of both financial and as a whole to meet the residents and CSRC members. To make suggestions when deemed necessary to the management in areas for improvement and to implement the improvements approved.

Các cuộc họp thường xuyên với các nhà cung cấp để theo dõi chất lượng của doanh nghiệp được thực hiện cả về tài chính và toàn bộ để đáp ứng các cư dân và thành viên CSRC. Đưa ra các đề xuất khi được cho là cần thiết để quản lý trong các lĩnh vực cải tiến và thực hiện các cải tiến đã được phê duyệt.

22.  To review the existing set up and put in place an effective and optimum team to focus on driving the recruitment, renewal of CSRC membership and maintain a high quality customer relationship management.

Để xem xét các thiết lập hiện có và đưa ra một đội ngũ hiệu quả và tối ưu để tập trung vào việc thúc đẩy tuyển dụng, gia hạn tư cách thành viên CSRC và duy trì quản lý quan hệ khách hàng chất lượng cao.

23.  To prepare annual business plan for the CSRC.

Để chuẩn bị kế hoạch kinh doanh hàng năm cho CSRC.

24.  To put together annual program that consists of promotions and marketing campaigns to drive the recruitment and renewal of CSRC members as well as the leasing of the CSRC facilities. This proposal, to be approved by management shall indicate clear results to be achieved that match the annual financial cost plan for CSRC membership recruitment that will be monitored by the management on a monthly basis. This program shall be reviewed on a monthly basis to gauge its effectiveness and to roll out improvements and adjustments to the program as and when necessary as approved by the management.

Tổ chức chương trình hàng năm bao gồm các chương trình khuyến mãi và chiến dịch tiếp thị để thúc đẩy tuyển dụng và đổi mới thành viên CSRC cũng như cho thuê các cơ sở CSRC. Đề xuất này, được phê duyệt bởi ban quản lý sẽ cho thấy kết quả rõ ràng để đạt được phù hợp với kế hoạch chi phí tài chính hàng năm cho việc tuyển dụng thành viên CSRC sẽ được quản lý theo dõi hàng tháng. Chương trình này sẽ được xem xét trên cơ sở hàng tháng để đánh giá tính hiệu quả của nó và đưa ra các cải tiến và điều chỉnh cho chương trình khi cần thiết khi được sự chấp thuận của ban quản lý.

25.  To put together annual financial plan to be approved by the management. The financial plan shall include clear targets of annual revenue and budgeted expenses. The financial plan shall be monitored on a monthly basis by the management on its effectiveness and to roll out improvements or revisions as and when necessary.

Tập hợp kế hoạch tài chính hàng năm để được ban quản lý phê duyệt. Kế hoạch tài chính sẽ bao gồm các mục tiêu rõ ràng về chi phí doanh thu và ngân sách hàng năm. Kế hoạch tài chính sẽ được giám sát hàng tháng bởi ban giám đốc về hiệu quả của nó và đưa ra các cải tiến hoặc sửa đổi khi cần thiết.

26.  To put up monthly funding requirements and monitor the spending in accordance to the approved cash flow.

Để đưa ra yêu cầu tài trợ hàng tháng và theo dõi chi tiêu phù hợp với dòng tiền được phê duyệt.

27.  To ensure the team put together standard operating procedures on the recruitment of CSRC members, to be approved by the management.

Để đảm bảo đội ngũ đưa ra các thủ tục vận hành tiêu chuẩn về việc tuyển dụng thành viên CSRC, được sự chấp thuận của ban quản lý.

28.  To have regular meetings with the CSRC team to ensure all CSRC services and activities provided by the CSRC meets the expectation of CSRC members.

Có các cuộc họp thường xuyên với đội CSRC để đảm bảo tất cả các dịch vụ CSRC và các hoạt động được cung cấp bởi CSRC đáp ứng mong đợi của các thành viên CSRC.

29.  To regularly review the quality and activities in the CSRC house are operated at optimum costs and level of service and to put together improvements where necessary to the management for approval. Key focus should be on service quality and customer relationship that can be communicated down to the rest of the subordinates as lessons learned and put up a check list to ensure the standard of quality are being maintained.

Thường xuyên xem xét chất lượng và hoạt động trong nhà CSRC được vận hành với chi phí tối ưu và mức độ dịch vụ và cùng nhau cải tiến khi cần thiết để quản lý phê duyệt. Trọng tâm nên là về chất lượng dịch vụ và mối quan hệ khách hàng có thể được truyền đạt đến phần còn lại của cấp dưới như các bài học và đưa ra một danh sách kiểm tra để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đang được duy trì.

30.  To put together monthly reports on the status of CSRC membership recruitment drive and renewal to the management for review and update.

Để tổng hợp các báo cáo hàng tháng về tình trạng của việc tuyển dụng thành viên CSRC và đổi mới để quản lý để xem xét và cập nhật.

31.  Performs any other assignments requested by the Management.

Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác do Ban Giám đốc yêu cầu


B. Job Requirements

Qualifications : University Diploma with major in Hospitality Management is preferable

 Bằng cấp : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Quản lý Khách Sạn là một lợi thế

Experience : Ten years experience in Customer Service and Properties Management.

Kinh nghiệm : Mười năm kinh nghiệm trong dịch vụ khánh hàng và Quản lý tài sản

Specific skills / abilities : Management skills, verbal and written communication skills in English.

Kỹ năng : Kỹ năng quản lý, Kỹ năng nói và viết Tiếng anh

Personal qualities : Highly motivated and continually seek improvement.

Phẩm chất : Có động lực cao và tìm kiếm sự cải thiện

C. Applying Method

Please submit us your CV, Cover Letter as well as other supporting documents to [email protected]  with subject format as [position] – Full Name

----------------------------------

Chưa biết tạo CV chuyên nghiệp ứng tuyển tập đoàn đa quốc gia? Tham khảo các mẫu CV thành công và tạo ngay CV của bạn

(*) Note: Please indicate YBOX.VN as the source of recruitment news in your email or cover letter. Only selected candidates will be contacted.
---
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Trong Tuyển Dụng, Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

Hết hạn

54 người xem


Bình luận (0)