Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Minh Pham

  4 tháng trước

  Hãy tới http://www.audible.com/afterskool  hoặc nhắn tin 'Afterskool' tới số điện thoại 500500 để nhận 1 cuốn sách miễn phí, 2 sách nói bản gốc và 30 ngày thử ngiệm miễn phí.

  Tim Ferriss đã được liệt vào một trong những người kinh doanh sáng tạo nhất của Công ty Fast và là một trong số 40 người dưới 40 tuổi của Fortune. Anh ấy là một nhà đầu tư / cố vấn công nghệ giai đoạn đầu (Uber, Facebook, Shopify, Duolingo, Alibaba và hơn 50 người khác) và tác giả của năm cuốn sách bán chạy nhất của New York Times và Wall Street Journal, bao gồm 'Tuần làm việc 4 giờ' và 'Công cụ của những người khổng lồ'. Người quan sát và các phương tiện truyền thông khác đã gọi Tim là 'Ophra của sách nói' do ảnh hưởng của podcast The Tim Ferriss Show, đây là podcast phỏng vấn / kinh doanh đầu tiên vượt quá 100 triệu lượt tải xuống.

  Để có nhiều hoạt họa thú vị hơn, vui lòng đăng ký After Skool.

  Nhận tiểu thuyết đồ họa của chúng tôi hoặc thuê chúng tôi làm cho bạn một bộ phim hoạt họa tại  https://www.afterskool.net/

  Xin hãy ủng hộ chúng tôi trên Patreon https://www.patreon.com/AfterSkool

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Go to http://www.audible.com/afterskool or text AFTERSKOOL to 500-500 to get a free book, 2 Audible Originals, and 30 day free trial.

  Tim Ferriss has been listed as one of Fast Company‘s “Most Innovative Business People” and one of Fortune‘s “40 under 40.” He is an early-stage technology investor/advisor (Uber, Facebook, Shopify, Duolingo, Alibaba, and 50+ others) and the author of five #1 New York Times and Wall Street Journal bestsellers, including The 4-Hour Workweek and Tools of Titans. The Observer and other media have called Tim “the Oprah of audio” due to the influence of The Tim Ferriss Show podcast, which is the first business/ interview podcast to exceed 100 million downloads. For more interesting animations, please subscribe to After Skool. Get our graphic novel or hire us to make you an animation at https://www.afterskool.net/

  Please support us on Patreon https://www.patreon.com/AfterSkool

  200 người xem


  Bình luận (0)