Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Linh Khánh

  năm ngoái

  Bảng Tuần hoàn Hóa học ĐẦY ĐỦ!

  Truy cập http://asapscience.com cho nhiều thứ hơn nữa

  iTunes http://bit.ly/asaptable 

  Bandcamp: https://asapscience.bandcamp.com/trac...

  Để kỉ niệm Ngày Quốc tế Bảng Tuần hoàn Hóa học, đây là bài hát được cập nhập với 4 nguyên tố mới!

  https://www.asapscience.com/ 


  THEO DÕI CHÚNG TÔI!

  Instagram và Twitter: @whalewatchmeplz và @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC và http://bit.ly/15J7ube

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/ 

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE 

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE 

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com

  Vine: Tìm kiếm “AsapSCIENCE” on vine!

  SNAPCHAT 'whalewatchmeplz' và 'pixelmitch'

  Gửi đồ cho chúng tôi!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6


  Lời, Đạo diễn, Sản xuất, Chỉnh sửa và Hát bởi Mitchell Moffit.

  Dựa trên bài “Can-Can” của Offenbach.

  LỜI BÀI HÁT:


  Từ Hiđrô và Heli,

  rồi đến Liti và Beri.

  Bo và Các-bon ở khắp mọi nơi,

  Nitơ đầy trong không khí,

  cùng Ôxi để ta có thể thở,

  và Flo cho hàm răng đẹp xinh.

  Neon để thắp sáng biển hiệu,

  còn Natri cho đời thêm mặn.

  Magie, Nhôm rồi Silic

  Phốtpho rồi đến Lưu Huỳnh, Clo và Argon.

  Kali và Canxi để bạn khỏe mạnh.

  Scanđi, Titan, Vanađi rồi Crôm và Mangan.


  ĐIỆP KHÚC

  Đây là Bảng tuần hoàn Hóa học.

  Khí trơ thì ổn định,

  Halogen và kim loại kiềm phản ứng mạnh với nhau.

  Mỗi chu kỳ mới sẽ xuất hiện lớp electron mới,

  và electron được thêm khi ta di chuyển sang phải.

  Sắt ở ô thứ 26,

  đến Côban và đồng xu bằng Niken.

  Đồng, Kẽm và Gali.

  Gecmani rồi đến Asen,

  Selen rồi đến phim bằng Brom,

  khi Krypton thắp sáng căn phòng bạn

  Rubidi và Stronti rồi đến Yttri và Zirconi

  Niobi, Molypden và Tecniti.

  Ruthini, Rhodi và Paladi.

  Đồ Bạc đến Cadimi và Indi.

  Hộp Thiếc, Antimon đến Telua và Iốt và Xenon và Xêsi và...

  Bari ở ô 56 và từ đây Bảng sẽ tách ra

  nhóm Lantan bắt đầu từ đây

  Lantan, Xeri và Praseodymi.

   tiếp đến là Neodymi

  rồi Promethi, rồi số 62 là

  Samari, Europi, Gadolini và Terbi.

  Dysprosi, Holmi, Erbi, Thuli

  Ytterbi, Luteti

   Hafni, Tantan, Vonfram rồi ta đến với

  Rheni và Osmi và Iridi.

  Platin và Vàng khiến bạn giàu sang đến khi về già.

  Thủy Ngân để báo cho bạn khi nào trời lạnh.

  Tali rồi Chì và Bitmut để chữa đau bụng.

  Poloni, Astatin sẽ chẳng ngon miệng đâu

  Radon, Franxi tồn tại trong thời gian rất ngắn.

  Radi rồi Actini ở số 89

  LẶP LẠI ĐIỆP KHÚC

  Actini, Thori, Protactini.

  Urani, Neptuni, Plutoni.

  Americi, Curi, Berkeli,

  Califoni, Einsteini, Fecmi,

  Mendelevi, Nobenli, Lawrenci,

  Rutherfordi, Dubni, Seaborgi,

  Bohri, Hassi rồi Meitneri,

  Darmstadi, Roentgeni, Copernici.

  Nihoni, Flerovi

  Moscovi, Livermori

  Tennessine và Oganesson.

  Và rồi chúng ta kết thúc!

  ----------------------------------------------------------------------

  The COMPLETE Periodic Table!

  Check out http://asapscience.com for more

  iTunes http://bit.ly/asaptable

  Bandcamp: https://asapscience.bandcamp.com/trac...

  In celebration of National Periodic Table Day, here is our song updated with the 4 newly named elements!

  https://www.asapscience.com/

  FOLLOW US!

  Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit 

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC and http://bit.ly/15J7ube

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com

  Vine: Search "AsapSCIENCE" on vine!

  SNAPCHAT 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch'

  Send us stuff!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6


  Written, Directed, Produced, Edited and Sung by Mitchell Moffit.

  Based on the "Can-Can" music, by Offenbach. 


  LYRICS:


  There's Hydrogen and Helium

  Then Lithium, Beryllium

  Boron, Carbon everywhere

  Nitrogen all through the air


  With Oxygen so you can breathe

  And Fluorine for your pretty teeth

  Neon to light up the signs

  Sodium for salty times


  Magnesium, Aluminium, Silicon

  Phosphorus, then Sulfur, Chlorine and Argon

  Potassium, and Calcium so you'll grow strong

  Scandium, Titanium, Vanadium and Chromium and Manganese


  CHORUS

  This is the Periodic Table

  Noble gas is stable

  Halogens and Alkali react agressively

  Each period will see new outer shells

  While electrons are added moving to the right


  Iron is the 26th

  Then Cobalt, Nickel coins you get

  Copper, Zinc and Gallium

  Germanium and Arsenic


  Selenium and Bromine film

  While Krypton helps light up your room

  Rubidium and Strontium then Yttrium, Zirconium


  Niobium, Molybdenum, Technetium

  Ruthenium, Rhodium, Palladium

  Silver-ware then Cadmium and Indium

  Tin-cans, Antimony then Tellurium and Iodine and Xenon and then Caesium and...


  Barium is 56 and this is where the table splits

  Where Lanthanides have just begun

  Lanthanum, Cerium and Praseodymium


  Neodymium's next too

  Promethium, then 62's

  Samarium, Europium, Gadolinium and Terbium

  Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium

  Ytterbium, Lutetium


  Hafnium, Tantalum, Tungsten then we're on to

  Rhenium, Osmium and Iridium

  Platinum, Gold to make you rich till you grow old

  Mercury to tell you when it's really cold


  Thallium and Lead then Bismuth for your tummy

  Polonium, Astatine would not be yummy

  Radon, Francium will last a little time

  Radium then Actinides at 89


  REPEAT CHORUS


  Actinium, Thorium, Protactinium

  Uranium, Neptunium, Plutonium

  Americium, Curium, Berkelium

  Californium, Einsteinium, Fermium

  Mendelevium, Nobelium, Lawrencium

  Rutherfordium, Dubnium, Seaborgium

  Bohrium, Hassium then Meitnerium

  Darmstadtium, Roentgenium, Copernicium


  Nihonium, Flerovium

  Moscovium, Livermorium

  Tennessine and Oganesson

  And then we're done!!

  145 người xem


  Bình luận (0)