Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Song Ha Pho

  năm ngoái

  Kinh nguyệt thật kì diệu và chúng tôi giải thích vì sao!

  ĐĂNG KÍ: http://bit.ly/10kWnZ7

  Xem thử iiSuperwomanii: http://bit.ly/1u1FaQs

   

  ---Links để theo dõi chúng tôi dưới này!---

   

  Instagram và Twitter: @whalewatchmeplz và @mitchellmoffit

  Nhấn được: http://bit.ly/16F1jeChttp://bit.ly/15J7ube

   

  Facebook: http://on.fb.me/1fjWszw

  Twitter: http://bit.ly/1d84R71

  Tumblr: http://bit.ly/1amIPjF

  Vine: Tìm kiếm "AsapSCIENCE" trên vine!

   

  Links để theo dõi Lilly---

  Facebook: http://facebook.com/iisuperwomanii

  Twitter: http://twitter.com/iisuperwomanii

   

  Viết và tạo bởi: Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) và Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

   

  Gửi chúng tôi mọi thứ!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

   

  Bài đọc thêm:

   

  Đánh giá Triệu chứng Tâm lí của Hội chứng Tiền Kinh nguyệt bằng Phương pháp PMR

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic...

   

  Hội chứng Tiền Kinh nguyệt và hơn thế nữa: lối sống, dinh dưỡng, và thực tế cá nhân.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25...

   

  Progesterone tăng khả năng phản ứng của hạch hạnh nhân ở phụ nữ một cách có chọn lọc.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17...

   

  Đa hình gen catechol-o-methyltransferase có phải là yếu tố rủi ro trong sự phát triển của Hội chứng Tiền Kinh nguyệt không?

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25...

   

  Hiệu quả điều trị của gừng với biểu hiện nghiêm trọng của Hội chứng Tiền Kinh nguyệt

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24...

   

  Dịch tễ học của Hội chứng Tiền Kinh nguyệt (PMS) - Tổng quan Hệ thống và Phân tích Tổng hợp

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic...

   

  Hiệu quả của 8 tuần tập luyện aerobic trên biểu hiện của Hội chứng Tiền Kinh nguyệt đối với bạn nữ không phải vận động viên

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23...

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Menstruation is amazing and we explain why!

  SUBSCRIBE! http://bit.ly/10kWnZ7

  Check out iiSuperwomanii: http://bit.ly/1u1FaQs

   

  ---Links to follow us below!---

   

  Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC and http://bit.ly/15J7ube

   

  Facebook: http://on.fb.me/1fjWszw

  Twitter: http://bit.ly/1d84R71

  Tumblr: http://bit.ly/1amIPjF

  Vine: Search "AsapSCIENCE" on vine!

   

  Links for Lilly---

  Facebook: http://facebook.com/iisuperwomanii

  Twitter: http://twitter.com/iisuperwomanii

   

  Written and created by: Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

   

  Send us stuff!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

   

  Further Reading:

   

  Evaluation of Psychological Symptoms in Premenstrual Syndrome using PMR Technique http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic...

   

  Premenstrual syndrome and beyond: lifestyle, nutrition, and personal facts. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25...

   

  Progesterone selectively increases amygdala reactivity in women.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17...

   

  Is catechol-o-methyltransferase gene polymorphism a risk factor in the development of premenstrual syndrome? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25...

   

  Effect of treatment with ginger on the severity of premenstrual syndrome symptoms. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24...

   

  Epidemiology of Premenstrual Syndrome (PMS)-A Systematic Review and Meta-Analysis Study http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic...

   

  The effects of 8 weeks of regular aerobic exercise on the symptoms of premenstrual syndrome in non-athlete girls. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23...

  115 người xem


  Bình luận (0)