Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  6 tháng trước

  Không phải tất cả âm nhạc và không phải tất cả cá nhân được tạo ra như nhau. Hãy tìm hiểu xem và khi nào bạn nên học hoặc làm việc với âm nhạc, và khi nào bạn sẽ tốt hơn trong im lặng.

  Bản tin Đề xuất âm nhạc: https://medschoolinsiders.com/newslet...

  0:29 Những huyền thoại về Âm nhạc (Bao gồm Hiệu ứng Mozart) 2:18 Âm nhạc giúp tôi khi học chứ? 3:28 Kiểu Tính cách liên quan đến Học với Âm nhạc 4:51 Kiểu Công việc 5:15 Kiểu Âm nhạc 5:43 Sự quyết định của Âm nhạc Và Học Tập 5:49 Lựa chọn Âm nhạc 6:38 Thử nghiệm nhiều môi trường khác biệt 7:45 Sử dụng Âm nhạc để kích thích

  ------------------------------------------------

  Not all music and not all individuals are created equal. Find out if and when you should study or work with music, and when you would be better off in silence.

  Newsletter with Music Recommendations: https://medschoolinsiders.com/newslet... 0:29 Music Myths (including the Mozart Effect) 2:18 But Music Helps me Study, Right? 3:28 Personality Type as it Relates to Studying with Music 4:51 Types of Work 5:15 Types of Music 5:43 The Verdict on Music and Studying 5:49 Music Choice 6:38 Experiment with Different Studying Scenarios 7:45 Use Music for a Boost

  657 người xem


  Bình luận (0)