Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Truy cập vào https://www.audible.com/polymatter hoặc nhắn polymatter gửi 500500 để bắt đầu nghe miễn phí sách nói. Patreon: https://patreon.com/polymatter Twitter: https://twitter.com/polymatters Pins & T-Shirts: https://standard.tv/collections/polym... Reddit: https://reddit.com/r/PolyMatter Điều này bao gồm một phần tài trợ có trả tiền nhưng không hề tham gia vào việc viết, chỉnh sửa trong quá trình sản xuất phần còn lại của video.

  Âm nhạc bởi Epidemic Sound: http://epidemicsound.com Nguồn: https://pastebin.com/jM5jj8G5

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Go to https://www.audible.com/polymatter or text polymatter to 500500 to start listening to your free audiobook. Patreon: https://patreon.com/polymatter Twitter: https://twitter.com/polymatters Pins & T-Shirts: https://standard.tv/collections/polym... Reddit: https://reddit.com/r/PolyMatter This includes a paid sponsorship which had no part in the writing, editing, or production of the rest of the video. Music by Epidemic Sound: http://epidemicsound.com Full list of sources: https://pastebin.com/jM5jj8G5

  214 người xem


  Bình luận (0)