Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Vân

  10 tháng trước

  Vậy bạn logic đến mức nào? Một đề bài lựa chọn 4 tấm thẻ được phát triển bởi Peter Wason vào năm 1963 sẽ giúp bạn trả lời! Tất cả những gì bạn cần làm là đánh giá xem thẻ nào trong số 4 tấm thẻ này cần được lật lên để xác định xem quy luật có được tuân thủ hay không.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  So just how logical are you? This 4-card selection task developed by Peter Wason in 1963 will help you find out! All you need to do is assess which of the 4 cards must be turned over in order to determine whether the rule has been followed.

  171 người xem


  Bình luận (0)